Tweede Kamerverkiezingen 2021 in Westvoorne

Op 17 maart 2021 zijn de Tweede Kamerverkiezingen in Westvoorne
Kijk voor de stemlocaties in Westvoorne op de website van de gemeente. Vanaf half februari kunt u de Stemwijzer invullen op https://stemwijzer.nl/

Wanneer mag je stemmen voor de Tweede Kamer?

Elke stemgerechtigde Nederlander mag dan stemmen op de vertegenwoordiger in het nationale parlement, de Tweede Kamer. Om te mogen stemmen bij de Tweede Kamerverkiezingen, moet u voldoen aan een paar voorwaarden:

  • U hebt de Nederlandse nationaliteit.
  • U bent 18 jaar of ouder en niet uitgesloten van het kiesrecht.

Hoe kun je stemmen?

Als je mag stemmen ontvang je uiterlijk 14 dagen voor de verkiezingen een stempas thuis. Op de stempas staat het adres van het voor jouw dichtstbijzijnde stembureau. Met jouw stempas kunt u in elk stembureau binnen de gemeente stemmen. Uiterlijk 4 dagen voor de verkiezingen ontvang je de kandidatenlijst, adressen en openingstijden van de stembureaus thuis.

Je neemt jouw stempas en uw identiteitsbewijs mee naar het stembureau. Het identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar zijn verlopen op de dag van de verkiezingen.

Na jouw identificatie en controle van jouw geldige stempas mag je stemmen. Heb je naast de Nederlandse nationaliteit nog een tweede nationaliteit? Dan kun je je in bepaalde gevallen ook identificeren met buitenlandse documenten.

Bent je niet in de gelegenheid zelf je stem uit te brengen? Dan kun je dit door iemand anders laten doen. Ga je voor iemand anders stemmen? De persoon die de volmachtsstem uitbrengt moet dan een geldige stempas, een volmachtbewijs en identiteitsbewijs (of een kopie daarvan) van de volmachtgever laten zien. Dat mag op een smartphone of tablet tonen. Je kunt de volmachtsstem alleen tegelijkertijd met jouw eigen stem uitbrengen.

Het identiteitsbewijs mag op de dag van de verkiezingen maximaal 5 jaar zijn verlopen.

Stemmen bij schriftelijke volmacht (zonder identiteitsbewijs) Heb je geen identiteitsbewijs of is jouw identiteitsbewijs meer dan 5 jaar verlopen? Dan is stemmen bij schriftelijke volmacht de enige manier om een stem uit te brengen. Het is bij de aanvraag van een schriftelijke volmacht niet nodig om een (kopie van een) geldig identiteitsbewijs mee te sturen, omdat de identiteit en de kiesgerechtigdheid in de Basisregistratie Personen (BRP) wordt gecontroleerd.

Voor meer informatie kijk op de site van de gemeente WestvoornePolitiek Nieuws


Innige samenwerking ministerie en NAM bij gaswinning, blijkt uit geheime notulen

Publicatie datum: 27-05-2022 09:05:04

De verstrengeling tussen de oliebedrijven Shell en ExxonMobil en de Nederlandse overheid bij de gaswinning in Groningen blijkt nog groter dan gedacht. Dat valt te lezen in tot nu toe vertrouwelijke notulen van het zogenoemde gasgebouw, die in handen zijn van de NOS.

Het gasgebouw is de samenwerking tussen de Rijksoverheid, Shell en ExxonMobil bij de winning en verkoop van aardgas. De NAM (Nederlandse Aardolie Maatschappij), eigendom van Shell en Exxon, is belast met de daadwerkelijke winning van aardgas. Niet alleen stemden topambtenaren en de oliebedrijven hun communicatie naar buiten toe voortdurend op elkaar af, ook probeerden beide partijen te voorkomen dat de gaskraan dichtging.

In de notulen valt te lezen dat niet alleen vertegenwoordigers van de NAM, Shell en ExxonMobil tien jaar geleden grote moeite hadden om snel te reageren op nieuwe inzichten over aardbevingen in Groningen. Dat gold ook voor hoge ambtenaren van het ministerie van Economische Zaken. Zij namen adviezen over de groeiende onveiligheid door aardbevingen niet direct serieus.

Schokkend advies toezichthouder

Tien jaar geleden, op 16 augustus 2012, vond bij Huizinge de tot nu toe zwaarste aardbeving in Groningen plaats. Het was voor het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) aanleiding om te komen met een advies dat het gasgebouw op zijn grondvesten deed schudden.

De toezichthouder constateerde dat eerdere inschattingen over toekomstige aardbevingen door gaswinning niet meer klopten. De aardbevingen zouden wel eens veel krachtiger kunnen worden, met mogelijk dodelijke slachtoffers tot gevolg. Het advies van toenmalig inspecteur-generaal Jan de Jong was om de gaswinning zo snel mogelijk te verminderen.

Vragen over het advies

Wat opvalt in de notulen is dat ook de overheidsfunctionarissen in het gasgebouw moeite hadden met de opstelling van het SodM. Bij de vergaderingen waren steeds topambtenaren van EZ aanwezig, zoals directeur-generaal Mark Dierikx. Maar ook directeur Bart van de Leemput van de NAM, Shell-topman Dick Benschop, directeur ExxonMobil-Benelux Joost van Roost en Stan Dessens van Energie Beheer Nederland.

Zij waren allen, vanwege hun functie, belangrijke spelers in het gasgebouw. Ze stemden met elkaar af hoeveel gas er mocht worden gewonnen en wanneer de minister van Economische Zaken daarover werd geïnformeerd. Zo blijkt dat topambtenaar Dierikx ervoor koos om de minister nog maar even niet op de hoogte te stellen van de laatste informatie van het SodM. Daar zouden nog te veel vragen over zijn.

Andere deskundige

Het SodM hamerde voortdurend op een betere risicoanalyse van bevingen door de NAM, ook bij een lagere gasproductie. De NAM maakte die berekeningen niet en werd daar ook niet toe gedwongen door de maatschap. Integendeel, geopperd werd om een andere veiligheidsdeskundige in de arm te nemen: professor Ira Helsloot. Die kwam met minder verontrustende voorspellingen dan het SodM. Dat paste duidelijk beter in het straatje van de leden van de maatschap.

Ook is te lezen dat binnen de top van het ministerie werd gezocht naar mogelijkheden om het Staatstoezicht op de Mijnen buiten spel te zetten. "De heer Dierikx vat samen dat hij contact zal opnemen met het KNMI, dat hij Staatstoezicht zal vragen of het met een rapportage komt, en dat NAM in kort bestek in een tijdlijn zal aangeven wat zij gaat doen en wanneer besluiten kunnen worden genomen. Dit laatste is van belang als tegenwicht tegen een eventuele rapportage van Staatstoezicht "

Hoog opgelopen meningsverschil

Het meningsverschil tussen NAM en SodM loopt zo hoog op dat er op een gegeven moment, in januari 2013, ook geen gesprek meer over mogelijk is, blijkt uit de notulen: "De voorzitter (Exxon-ceo Van Roost, red.) vraagt of er, gezien het besproken spanningsveld tussen NAM en Staatstoezicht, nog mogelijkheden zijn voor een verdere dialoog. De directeur (Van de Leemput, red.) zegt op dit moment geen mogelijkheden meer te zien."

Ondertussen omarmt het ministerie van Economische Zaken de conclusies van Ira Helsloot. "Het ministerie poogt om Staatstoezicht te bewegen in de richting van de visie van professor Helsloot", staat in de stukken.

Parlementaire enquête

Na de waarschuwing van het Staatstoezicht op de Mijnen om de gasproductie zo snel mogelijk terug te brengen, gaat de gaswinning in het jaar dat volgt, 2013, niet naar beneden, maar juist omhoog. Dat leidt tot grote woede in Groningen. Veel Groningers hopen dat in de komende parlementaire enquête wordt uitgezocht wat er precies in dat jaar is gebeurd.

Het ministerie van Economische Zaken zegt niet inhoudelijk te willen reageren, om de parlementaire enquêtecommissie niet voor de voeten te lopen.

Lees meer

VVD zet druk op kabinet: nog dit jaar stappen nieuwe kerncentrales in Borssele

Publicatie datum: 27-05-2022 10:57:10

De VVD in de Tweede Kamer vindt dat het kabinet te weinig vaart zet achter de bouw van nieuwe kerncentrales. Het kabinet moet nog dit jaar Borssele als favoriete locatie aanwijzen en met wetgeving beginnen, vindt de VVD, anders dreigt het een verloren jaar te worden.

De partij verwijst naar de afspraak uit het regeerakkoord dat er twee nieuwe kerncentrales bij komen. "De oorlog in Oekraïne maakt nog eens duidelijk hoe noodzakelijk een onafhankelijke energievoorziening is", zegt Kamerlid Erkens. "Kernenergie is schoon, betrouwbaar en een logische oplossing voor een vol land als Nederland."

De VVD wil dat de twee grote nieuwe centrales in Borssele gebouwd worden omdat daar al kennis en ervaring is. De industrie en de havens, Borssele ligt aan de Westerschelde, kunnen er de opgewekte elektriciteit in waterstof omzetten. Ook is er lokaal draagvlak, mede vanwege de werkgelegenheid, verwacht de partij.

Borssele speelt een belangrijke rol bij innovatie en het behoud van kennis over kernenergie, zegt Erkens. De kerncentrale moet daarvoor ook na de eerder geplande sluiting in 2033 open blijven. De VVD sluit een rol als aandeelhouder voor de overheid in de centrale niet uit.

Het kabinet moet snel met concrete voorstellen komen over hoe de afspraak uit het regeerakkoord wordt uitgevoerd. Nieuwe wetgeving die daarvoor nodig is moet nog dit jaar naar de Tweede Kamer worden gestuurd. Ook wil de VVD al dit jaar een publiekscampagne over kernenergie, kernafval en de nieuwe centrales.

Voor het extra kernafval moet er opslag bijgebouwd worden, zoals onlangs vanwege het langer open blijven van Borssele. Zo lang er voor de nieuwe centrales geen permanente opslag in Nederland is, moeten er afspraken met Finland en Frankrijk gemaakt worden. Erkens stelt voor dit als eis te stellen aan de eigenaren van de nieuwe centrales.

Coalitieakkoord

In het coalitieakkoord hebben VVD, D66, CDA en ChristenUnie afgesproken dat het kabinet "de benodigde stappen zet" voor de bouw van twee nieuwe kerncentrales. Daar is deze kabinetsperiode 5 miljard euro voor gereserveerd.

Vorige maand kwam regeringspartij CDA al met een plan voor versnelde kernenergie. De partij wil dat het kabinet de mogelijkheden van 'mini-centrales' onderzoekt. Die zouden al in 2030 kunnen draaien, verwacht Kamerlid Bontenbal.

Lees meer

PvdA-fractieleider Kuiken spreekt zich uit voor gezamenlijke senaatsfractie met GroenLinks

Publicatie datum: 27-05-2022 06:25:42

PvdA-fractieleider Kuiken heeft zich uitgesproken voor het vormen van een gezamenlijke Eerste Kamerfractie met GroenLinks. Daarmee schaart ze zich achter het standpunt van haar partijbestuur.

"Ongelijkheid verkleinen, bestaanszekerheid vergroten en een mooie toekomst voor onze kinderen bouwen. Dat doen we samen sterker dan alleen en daarom zoeken we naar mogelijkheden om progressieve krachten te bundelen", zegt Kuiken op Twitter. "Ik ben voorstander van een volgende stap om een links blok te vormen en steun het voorstel van het partijbestuur om in een nieuwe Eerste Kamer één fractie te vormen met senatoren van PvdA en GroenLinks."

Vandaag schrijven prominenten van beide partijen een open brief in de Volkskrant waarin ze oproepen de krachten te bundelen om linkse idealen te kunnen realiseren. Onder hen zijn Diederik Samsom, Bram van Ojik, Job Cohen, Jolande Sap en Wouter Bos.

Op 11 juni wordt op een PvdA-congres gestemd over een motie die oproept tot het vormen van een gezamenlijke Eerste Kamerfractie met GroenLinks, terwijl diezelfde dag de uitslag van een bindend referendum onder de leden van GroenLinks over dezelfde vraag bekend wordt.

'Historisch momentum'

De prominenten spreken in hun open brief van een "historisch momentum" en stellen dat links in Nederland op een "kruispunt" staat. "Gaat het in een land waar rechts al jaren het initiatief heeft door op de oude voet? Of kiest het voor het hoopvolle vooruitzicht van een stevig verbond tussen rode en groene krachten dat mensen een wezenlijk alternatief kan aanreiken?", schrijven ze.

Volgens de prominenten moeten de rode idealen van bestaanszekerheid en gelijke kansen hand in hand gaan met groene idealen van een duurzame samenleving en een fundamenteel andere economie. "Het getuigt van moed om te erkennen dat politieke versnippering links daarbij in de weg staat."

Volgend jaar kiezen de leden van de Provinciale Staten de Eerste Kamer. "Laten we daarom in de Eerste Kamer onze krachten en idealen bundelen", besluiten ze.

De partijen gaven vorig jaar aan intensiever te gaan samenwerken. GroenLinks-leider Klaver en zijn PvdA-collega Kuiken zeiden maandag te hopen dat partijleden inzien dat ze met samenwerking meer kunnen bereiken dan ieder voor zich. Vorige maand spraken Eurocommissaris Frans Timmermans en de Amsterdamse wethouder Marjolein Moorman zich ook uit voor meer samenwerking.

Lees meer

Kleine kans op bindende referenda in gemeenten en provincies

Publicatie datum: 25-05-2022 03:50:11

Er is een kleine kans dat gemeenten en provincies bindende referenda mogen invoeren, waarmee burgers een besluit ongedaan kunnen maken. Binnenkort stemt de Tweede Kamer over een initiatiefwet van de SP over het 'correctief referendum' en de verwachting is dat de wet het niet gaat halen. Maar door een noodgreep kan er misschien iets veranderen: het wetsvoorstel wordt mogelijk in twee delen gesplitst.

De discussie spitste zich tot nu toe op het terugdraaien van landelijke wetten, maar in het voorstel van de SP is ook een passage opgenomen over provincies en gemeenten. Die kunnen volgens de initiatiefwet zelf bepalen of ze een referendum mogelijk willen maken.

Nu waarschijnlijk geen tweederdemeerderheid

Omdat het om een wijziging van de grondwet gaat, moet de wet twee keer door beide Kamers worden aangenomen, waarvan de tweede keer met een tweederdemeerderheid. De komende weken is de stemming in de Tweede Kamer in tweede lezing. Omdat in elk geval VVD, CDA en SGP tegen zijn, lijkt er geen tweederdemeerderheid te zijn.

Maar in het debat vandaag stelde D66 voor het voorstel te splitsen in een landelijk deel en een deel voor de lagere overheden. Kamerlid Sneller denkt dat er in de Kamer meer sympathie is voor een referendum over besluiten van gemeenten en provincies dan over landelijke wetten.

Bruins Slot: splitsing juridisch mogelijk

Volgens de indiener van de initiatiefwet, SP-Kamerlid Leijten, zou het "hartstikke mooi" zou zijn als een deel van de wet op deze manier toch kan worden aangenomen. En minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken maakte duidelijk dat zo'n splitsing niet vaak voorkomt, maar juridisch wel mogelijk is.

CDA-Kamerlid Van Dijk zei in het debat dat ze "persoonlijk helemaal niet zo negatief tegenover" de mogelijkheid van een referendum voor lagere overheden staat, maar dat dit een nieuw element in de discussie is, waarover ze nog geen uitgesproken mening heeft. Van Dijk wil het plan "serieus bij de fractie inbrengen", maar dat hoeft niet te betekenen dat het standpunt van het CDA verandert, benadrukte ze.

De stemming over het referendum is mogelijk volgende week, maar het kan ook later worden. Mocht het wetsvoorstel gesplitst worden en opnieuw ter stemming komen, dan is voor beide afzonderlijke voorstellen opnieuw een tweederdemeerderheid nodig.

Lees meer

Minister grijpt in bij team dat zware misdaad moest aanpakken

Publicatie datum: 25-05-2022 03:33:10

Minister Yesilgöz van Justitie van Veiligheid grijpt in bij het Multidisciplinair Interventieteam (MIT), het nieuwe team dat de ondermijnende misdaad had moeten aanpakken. Tweeënhalf jaar na de oprichting van het MIT door haar voorganger Grapperhaus heeft ze besloten dat het team een andere naam krijgt en minder taken.

De organisatie gaat verder onder de naam Nationale Samenwerking tegen Ondermijnende Criminaliteit (NSOC) en krijgt niet meer als taak misdadigers op te pakken en hun netwerken met handlangers op te rollen. Die taak blijft volledig in handen van diensten als de politie en het OM.

In plaats daarvan moet de NSOC volgens Yesilgöz "informatie delen" en "nieuwe methoden bedenken om criminele structuren en hun verdienmodellen te verstoren".

Vanaf begin kritiek

Grapperhaus besloot in 2019 na de moord op advocaat Derk Wiersum een nieuwe organisatie op te zetten die de georganiseerde misdaad een zware slag moest toebrengen. In dat team, dat zou gaan bestaan uit 400 mensen, moesten de politie, het OM, de FIOD, de douane, de Belastingdienst, de Koninklijke Marechaussee en andere onderdelen van Defensie samenwerken.

Vanaf het begin leidde dat tot veel kritiek, onder meer bij de vakbonden en bij de betrokken diensten zelf. Geklaagd werd over een onduidelijke verdeling van de verantwoordelijkheden. Ook werd gezegd dat de nieuwe organisatie ten koste zou gaan van de slagkracht van de deelnemende diensten. Het MIT zou de beste mensen bij de diensten wegkopen door hogere salarissen te bieden.

Vooral gepraat

Yesilgöz wijst bij haar besluit op die kritiek. Ook stelt ze dat er in tweeënhalf jaar weinig van de grond is gekomen en dat er vooral werd gepraat. Het is tijd concrete resultaten te boeken, want de georganiseerde misdaad heeft de laatste tijd te veel terrein gewonnen, aldus de minister.

Ze ziet voor het omgedoopte team nog wel "toegevoegde waarde", als het met "een nieuwe focus" aan de slag gaat. De organisatie krijgt achttien maanden de tijd om haar nut te bewijzen. Daarna "wordt de nieuw ingezette werkwijze geëvalueerd en beoordeeld op resultaten".

Lees meer

Kabinet erkent institutioneel racisme bij deel Belastingdienst

Publicatie datum: 25-05-2022 01:48:37

Het kabinet gaat inderdaad erkennen dat er bij een deel van de Belastingdienst sprake is geweest van institutioneel racisme. Dat heeft de ministerraad besloten op voorstel van staatssecretaris Van Rij van Financiën, bevestigen bronnen na een bericht van RTL Nieuws.

Gisteravond werd al duidelijk dat Van Rij de misstanden bij de fiscus, die ook speelden bij het toeslagenschandaal, wil erkennen. Vorige week sprak het kabinet er al over, maar toen kwamen de bewindspersonen er niet uit. Vandaag is er wel een knoop doorgehakt, maar Van Rij wilde er na afloop niet veel over kwijt.

Voordat hij begin volgende week een brief naar de Kamer stuurt, wil hij eerst nog "de laatste puntjes op de i" zetten. In die brief moet ook duidelijk worden wat de precieze gevolgen van de erkenning zijn voor mensen die door de Belastingdienst om onjuiste redenen op een fraudelijst zijn geplaatst.

Juridische consequenties

Uit onderzoeken van advieskantoor PwC bleek bijvoorbeeld dat mensen met een niet-westers uiterlijk strenger werden gecontroleerd. Ook een gift aan een moskee kon ertoe leiden dat iemand op de fraudelijst werd geplaatst. Van Rij noemde dat eerder al "verwerpelijk" en "discriminatoir", maar de term "institutioneel racisme" nam het kabinet tot nu toe niet in de mond. Toch bestempelen deskundigen de werkwijze als zodanig.

Volgens ingewijden moest eerst duidelijk worden of de erkenning niet te grote juridische consequenties zou hebben. Van Rij zei daar vandaag over dat het racisme bij een deel van de Belastingdienst niet zo bedoeld was, maar dat het ging om "patronen die in de organisatie sluipen". Dat sluit aan bij een definitie van institutioneel racisme die wordt gehanteerd door het College voor de Rechten van de Mens.

Compensatie

Daarmee is volgens Van Rij wat er bij de fiscus gebeurde "echt heel iets anders" dan het stelselmatig uitsluiten van mensen op basis van ras of afkomst, wat strafbaar is. Hij denkt dan ook dat erkenning van het institutioneel racisme geen extra juridische gevolgen hoeft te hebben.

Hij wees erop dat de mensen die op de zwarte lijsten stonden en daar nadeel van hebben gehad, sowieso gecompenseerd zullen worden. Hoe die compensatieregeling eruit komt te zien, wil Van Rij binnenkort bekendmaken.

Lees meer

Kabinet blijft worstelen met asielopvang, hoop gevestigd op nieuwe 'dwangwet'

Publicatie datum: 25-05-2022 01:00:52

Het kabinet blijft worstelen met de opvang van asielzoekers en statushouders. In een brief aan de Tweede Kamer staan een paar opties om gemeenten aan te sporen om meer te doen, maar het kabinet wacht vooral op een wet die in de maak is om onwillige gemeenten te kunnen dwingen.

Al maanden is er structureel een tekort aan opvangplekken. Bijna dagelijks verschijnen er berichten dat het aanmeldcentrum in Ter Apel - waar iedere nieuwe asielzoeker zich moet melden - te vol is. Dat betekent dat mensen in de wachtruimte moeten slapen, of op het allerlaatste moment worden overgebracht naar een vaak tijdelijke opvangplek.

Eigen vastgoed

Staatssecretaris Van der Burg van Justitie probeert al maanden gemeenten over te halen meer plekken beschikbaar te stellen om de doorstroom te bevorderen, maar dat gebeurt maar mondjesmaat. In afwachting van een wet waarmee gemeenten kunnen worden gedwongen asielzoekers op te vangen, wil het kabinet nu eigen vastgoed inzetten als opvanglocatie, ook als de gemeente waar het gebouw staat dat niet wil.

Het gaat bijvoorbeeld om oude kantoorpanden of leegstaande asielzoekerscentra in plaatsen die nu volgens het kabinet te weinig doen. Het kabinet heeft een stuk of twaalf gebouwen op het oog, maar wil niet zeggen welke, omdat er nog hoop is dat dwang onnodig is.

"De voorkeursroute is nog altijd het gesprek met de gemeente", zei minister De Jonge voor Volkshuisvesting, die over de gebouwen gaat. "Er zijn gesprekken, maar die verlopen soms wel stroef."

Een belangrijke oorzaak dat de asielzoekerscentra in het land te vol zitten, is dat de mensen die al een verblijfsvergunning hebben gekregen, statushouders, nergens heen kunnen. Ongeveer een derde van de azc-bewoners hoort daar niet en zou een 'gewone' woning moeten krijgen. Ook daar moeten de gemeenten voor zorgen.

Het kabinet wil dat de gemeenten meer woningen toewijzen aan statushouders om de doorstroom te verbeteren. Dat Nederland een woningtekort heeft is geen geheim, maar volgens De Jonge kunnen gemeenten heus wat doen. "Statushouders moeten worden gehuisvest in vrijkomende huurwoningen. Iedere week opnieuw komen er huizen vrij en gemeenten maken zelf een afweging voor plaatsing."

Verscherpen en versnellen

Concreet gaat het kabinet gemeenten niet meer dwingen dan nu, maar provincies moeten er wel dichter op zitten. Van der Burg en De Jonge schrijven dat ze provincies verzoeken "het interbestuurlijk toezicht op de huisvesting van vergunninghouders voor gemeenten met achterstanden te verscherpen en te versnellen".

En mocht dat vruchteloos blijken, dan heeft De Jonge ook voor statushouders vastgoed van het Rijk op het oog. Ook hier gaat het om zo'n twaalf gebouwen die kunnen worden gebruikt voor huisvesting.

Omwegen om te dwingen

Het kabinet is op dit moment overigens nog niet zover de eigen gebouwen in te zetten. "Maar het kan binnen enkele dagen", zegt De Jonge. Staatssecretaris Van der Burg zegt dat het de komende weken zeker gaat gebeuren. "We willen de komende weken en maanden voorkomen dat mensen op straat slapen."

Met deze maatregelen lijkt het kabinet het de komende tijd te moeten doen, erkent Van der Burg. Hij spreekt zelf van "omwegen om toch te kunnen dwingen". Het duurt nog wel even totdat de gewenste 'dwangwet' er is; op zijn vroegst is die eind dit jaar van kracht.

Lees meer

Regels voor homoseksuele bloeddonoren verder versoepeld

Publicatie datum: 25-05-2022 09:07:17

De regels voor homoseksuele mannen om bloed te doneren worden verder versoepeld. Ook homo's met wisselende seksuele contacten kunnen donor worden. Bloedbank Sanquin gaat het besluit of iemand bloed mag geven vanaf volgend jaar helemaal baseren op een vragenlijst over gedrag. Minister Kuipers is blij dat individueel risicogedrag leidend wordt, en niet iemands geaardheid.

Eerst mochten homo's helemaal geen bloed geven, omdat het risico op overdraagbare infecties bij hen groter zou zijn. Maar in de loop van de tijd zijn de regels voor homoseksuele bloeddonoren stapje voor stapje soepeler geworden, omdat dat volgens Sanquin de veiligheid van de bloedvoorziening niet in gevaar brengt.

Eerst werd een uitzondering gemaakt voor homomannen die een bepaalde periode geen seks hadden gehad en nog weer later mochten mannen met een vaste partner bloed geven.

Vanaf begin volgend jaar speelt de geaardheid helemaal geen rol meer en minister Kuipers vindt dat een belangrijke verandering. Hij hoopt dat de versoepeling leidt tot een aanzienlijke toename van het aantal donoren.

Lees meer

'Laat leraren en zorgpersoneel meer uren werken'

Publicatie datum: 25-05-2022 04:30:51

Om ervoor te zorgen dat er in de toekomst genoeg leraren, zorgpersoneel en defensiepersoneel zijn, moet het kabinet op korte termijn stimuleren dat werkenden meer uren gaan maken. Dat adviseren werkgevers, werknemers en deskundigen verenigd in de Sociaal-Economische Raad (SER).

"Als we de publieke voorzieningen op peil willen houden, zullen we met zijn allen meer moeten werken", zegt econoom Bas ter Weel, kroonlid van de SER. Hij zegt dat het kabinet ervoor moet zorgen dat meer werken ook daadwerkelijk loont door de belastingen te verlagen. Daarnaast moeten er meer mogelijkheden voor kinderopvang komen.

"Het is altijd de afweging van mensen zelf hoeveel ze werken, maar we weten dat door te stimuleren en te prikkelen mensen bereid zijn meer te werken", aldus Ter Weel.

Grote ambities

Het kabinet wil deze zomer met een plan komen om de tekorten in de publieke sector aan te pakken. Vooruitlopend daarop komt de SER met een advies waarin wordt gewezen op de bijbehorende problemen van de tekorten.

Volgens de SER leidt bijvoorbeeld het tekort aan leraren tot teruglopende prestaties van kinderen in het onderwijs. Daarnaast wordt het voor de overheid lastig om grote ambities rond klimaat en woningbouw waar te maken als de tekorten aanhouden.

Om de problemen snel te verminderen, wordt vooral geadviseerd om meer mensen aan het werk te krijgen en degenen die al werken meer uren te laten werken.

Niet iedereen wíl meer werken. Sommige mensen kiezen er bewust voor om meer tijd thuis door te brengen. "Er is meer in het leven dan alleen maar werken":

Vooral leraren en zorgpersoneel werken relatief veel in deeltijd en sommigen zouden best meer willen werken, staat in het advies. "Vaak is contractuitbreiding geen onderwerp van gesprek, omdat het idee leeft dat de medewerker dan wel de werkgever dat niet wil."

Om mensen meer uren te laten werken moeten de mogelijkheden voor kinderopvang worden uitgebreid, al waarschuwt de SER dat de mogelijkheden beperkt zijn vanwege het gebrek aan personeel op de kinderopvang. De komende tien jaar zijn er in die sector 50.000 extra werknemers nodig.

Daarnaast wordt er gewezen op het onbenut arbeidspotentieel van 1,3 miljoen mensen in Nederland die meer uren willen werken of momenteel werkloos zijn. Ook zou het kabinet moeten proberen om meer gepensioneerden terug aan het werk te krijgen. "Deze groep vitale ouderen zal de komende jaren sterk in omvang toenemen."

Wisselende reacties brancheverenigingen

De Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang is blij met dit expliciete advies aan het kabinet. "Kinderopvang is een voorwaarde om het hoofd te bieden aan de uitdagingen op de gehele Nederlandse arbeidsmarkt, want iedere pedagogisch medewerker maakt het mogelijk dat zeven ouders werken."

De Brancheorganisatie Kinderopvang, de grootste brancheorganisatie, ziet het anders. "Kinderopvang wordt gezien als dé oplossing voor het probleem dat ouders, als er meer kinderopvang is, meer uren zouden gaan werken. Maar in de praktijk zit het niet alleen daarop vast. Als je de kinderopvang zo goed als gratis maakt, wil dat volgens onderzoeken van het CPB bovendien niet zeggen dat mensen dan meer gaan werken."

"In de kinderopvang is een groot personeelstekort. Dus is het bovendien zo dat pedagogisch medewerkers met kinderen, die meer uren willen gaan werken ook kinderopvang nodig hebben. En dat is het nu net, die handen zijn er niet."

Meer vaste contracten

Opvallend genoeg houdt het advies zich enigszins op de vlakte wat betreft arbeidsmigranten. De Europese Unie wil het makkelijker maken om migranten van buiten de EU aan te trekken. De SER schrijft dat migranten een oplossing kunnen zijn, maar wil voor vervolgadvies onderzoeken in welke sectoren ze ingezet kunnen worden. Wel wordt geadviseerd om statushouders sneller aan het werk te helpen.

De SER raadt aan op de lange termijn het werk in bijvoorbeeld de zorg en het onderwijs aantrekkelijker te maken, door onder meer de regeldruk te verminderen. Ook is het advies om meer met vaste contracten te werken en moet de overheid meer inzetten op diversiteit om als werkgever aantrekkelijker te worden.

De overheid zou verder moeten proberen om de mensen die al werken efficiënter in te zetten, door bijvoorbeeld digitalisering.

Lees meer

Veel meer datalekken door digitale aanvallen, privacywaakhond bezorgd

Publicatie datum: 25-05-2022 04:23:56

De Autoriteit Persoonsgegevens maakt zich grote zorgen over de stijging van het aantal meldingen van datalekken als gevolg van digitale aanvallen. Dat aantal steeg het afgelopen jaar met 88 procent, staat in een rapport van de toezichthouder.

"Vorig jaar luidden wij al de noodklok", zegt voorzitter Aleid Wolfsen in een toelichting. Toen was de groei 30 procent. "In onze meest recente meting ging het aantal van dit soort meldingen door het dak." Het gaat in totaal om 2210 meldingen. Volgens de waakhond komt de toename deels doordat er meer nadruk op de meldplicht is gelegd.

De toezichthouder vraagt daarnaast extra aandacht voor de rol van IT-leveranciers, op wie internetcriminelen zich steeds vaker richten. Dit zijn partijen die IT-infrastructuur uit handen nemen van allerlei soorten organisaties. Denk aan softwarepakketten, clouddiensten of werkplekken. Als die leverancier wordt getroffen door een aanval, hebben de organisaties daar ook mee te maken en daarmee ook hun klanten.

7 miljoen slachtoffers

Al met al is een relatief kleine groep leveranciers verantwoordelijk voor de grote hoeveelheid datalekken: 1800 organisaties maakten afgelopen jaar melding van een lek en dat bleek terug te voeren naar 28 leveranciers.

Naar schatting maakten die datalekken samen 7 miljoen slachtoffers. Hier kunnen dubbelingen tussen zitten en het gaat niet per definitie om Nederlanders. Maar het geeft tegelijkertijd wel de schaal van het probleem aan, zeker omdat de werkelijke omvang waarschijnlijk groter is.

In totaal kreeg de toezichthouder het afgelopen jaar bijna 25.000 meldingen binnen, een lichte stijging ten opzichte van een jaar eerder. Het grootste deel (18.000) werd na een eerste beoordeling niet verder bekeken, de andere werden aangemerkt als 'hoog risico'. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als het veel slachtoffers of gevoelige persoonsgegevens betreft.

Naar 36 van die 7000 meldingen is daadwerkelijk onderzoek gedaan. "Het ging voornamelijk om situaties waarbij een verwerkingsverantwoordelijke de slachtoffers van een ransomware-aanval ten onrechte niet informeerde", schrijft de toezichthouder in het rapport. Veertien keer ging het om een IT-leverancier.

Scherp kiezen

Uit het lage aantal keren dat de AP daadwerkelijk onderzoek deed, blijkt dat de dienst zeer scherp moet kiezen. "Het is met ons budget en onze bezetting onmogelijk om iedere melding met een hoogrisicogrond te onderzoeken", zegt Wolfsen daarover. De toezichthouder vraagt al langer om meer budget, maar de extra toezeggingen in het coalitieakkoord zijn nog niet genoeg.

Het komt ook voor dat organisaties losgeld betalen na een digitale aanval met gijzelsoftware en vervolgens hun klanten niet informeren over het datalek. Er zijn dan bijvoorbeeld afspraken gemaakt met criminelen dat zij niks met de data gaan doen. De AP is hierover niet te spreken en geeft deze organisaties - die niet bij naam worden genoemd - een tik op de vingers.

Lees meer

Ambtenaren VWS zullen zich niet meer bemoeien met OMT-adviezen, zegt Kuipers

Publicatie datum: 24-05-2022 09:32:00

Adviezen van het Outbreak Management Team (OMT) gaan niet meer eerst naar het ministerie van VWS voordat ze openbaar worden gemaakt. Dat heeft minister Kuipers toegezegd in een debat over de berichten dat ambtenaren van het ministerie de adviezen tijdens de coronapandemie zouden hebben gewijzigd of beïnvloed.

Kuipers blijft erbij dat ambtenaren alleen maar verduidelijkende vragen en tekstsuggesties hebben gedaan aan de deskundigen van het OMT, maar hij erkende dat er ook "de schijn kan zijn ontstaan dat er op de ene of andere manier gestuurd is".

Daarom wil hij dat de OMT-adviezen helemaal niet meer naar het ministerie gaan voordat ze gepubliceerd worden. "Het OMT gaat over zijn eigen teksten", zei de minister.

Mondkapjes in langdurige zorg

Het debat was aangevraagd door Kamerlid Omtzigt. Hij is ervan overtuigd dat medewerkers van VWS zich met de adviezen hebben bemoeid, bijvoorbeeld over het gebruik van mondkapjes in de langdurige zorg. Het OMT sprak af nog verder te praten over het preventief gebruik van mondmaskers in de ouderenzorg, maar VWS liet een zin toevoegen waarin dat gebruik expliciet werd ontraden. Daaraan werd gehoor gegeven, bleek uit documenten die werden opgevraagd en onderzocht door Nieuwsuur.

Kuipers benadrukte in het debat dat het OMT onafhankelijk is, maar ook de regeringspartijen toonden zich kritisch. Kamerlid Tielen van de VVD: "Ik vind het moeilijk om de conclusie te trekken dat het ongewenste beïnvloeding is, maar ik zeg wel: het ziet er niet fraai uit."

Hoge druk

Minister Kuipers wees erop dat het begin van de coronapandemie "zeer hectisch" was. "Er is onder hoge druk gehandeld. Om de conclusie te trekken dat het fout is gegaan, is echt meer informatie en een goede evaluatie nodig".

In een later stadium wil de Tweede Kamer nog een parlementaire enquête houden over de aanpak van de coronapandemie.

Een meerderheid van de Kamer wil dat er op korte termijn ook een tegenhanger van het OMT wordt opgetuigd, met een groep deskundigen die vooral kijkt naar de maatschappelijke impact van coronamaatregelen.

Lees meer

Kabinet overweegt institutioneel racisme bij Belastingdienst te erkennen

Publicatie datum: 24-05-2022 07:03:10

Staatssecretaris Van Rij (Financiën) wil erkennen dat er bij een deel van de Belastingdienst institutioneel racisme heeft plaatsgevonden. Haagse bronnen melden aan de NOS dat de ministerraad waarschijnlijk morgen spreekt over een voorstel van de CDA-bewindspersoon hiertoe. Afgelopen vrijdag sprak de ministerraad er al over, maar toen kwamen de aanwezigen er niet uit.

De kwestie speelt omdat de Belastingdienst mensen op een fraudelijst kon plaatsen om allerlei onjuiste redenen. Zo bleek onlangs uit onderzoek dat mensen die geld gaven aan een moskee, om die reden kans maakten om op die fraudelijst te komen. Ook nationaliteit kon een rol spelen.

Er bestonden werkinstructies waarin stond dat naar dit soort zaken gekeken moest worden. Bij een deel van de fiscus lette men daardoor meer op persoonlijke kenmerken dan op fiscale.

Discriminatoir

Van Rij gaf eerder al toe dat hier verwerpelijk is gehandeld en hij gaf toe dat er discriminatie heeft plaatsgevonden door het "discriminatoir" te noemen, maar van racisme wilde hij toen niet spreken. Ook premier Rutte zei eerder dat hij niet vindt dat er bij de Nederlandse overheid sprake is van institutioneel racisme.

Na Kamervragen hierover en uitspraken van Rabin Baldewsingh, de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme, lijkt de boel te zijn gaan bewegen in Den Haag. Kamerleden vroegen zich af hoe het kan dat het kabinet volhield dat er hier geen stelselmatig racisme plaatsvond als er zelfs werkinstructies waren gemaakt hiervoor.

Baldewsingh zei onlangs in Trouw: "In de definitie die ik gebruik is er sprake van institutioneel racisme als beleid en geschreven en ongeschreven regels van instituten of organisaties leiden tot ongelijke behandeling op basis van afkomst, etniciteit, religie enzovoorts." En: "Bij de Belastingdienst was een lijst met criteria om fraude op te sporen waar precies dit soort dingen in stonden: donaties aan de moskee, nationaliteit. Er was hier per definitie sprake van institutioneel racisme."

Een deel van de Belastingdienst

Naar verluidt werd in de ministerraad eerder aangevoerd dat erkenning van institutioneel racisme te veel zou afstralen op de gehele Belastingdienst. Men lijkt nu te willen aankoersen op een verklaring waarin wordt benadrukt dat het om een deel van de Belastingdienst ging en dat die dienst niet in zichzelf institutioneel racistisch is.

Als de ministerraad instemt met het voorstel van Van Rij, heeft dat mogelijk juridische gevolgen voor de Belastingdienst, vreesde het ministerie van Financiën eerder. Dat moest worden uitgezocht. Wat daar de uitkomsten van zijn, wordt morgen wellicht duidelijk.

Lees meer

Geld voor aandelen AF-KLM gaat naar Franse staatskas, Kaag: 'Geen invloed op'

Publicatie datum: 24-05-2022 06:18:28

De voorgenomen aankoop van aandelen Air France-KLM door het kabinet leidt tot gefronste wenkbrauwen in de Tweede Kamer. Veel Kamerleden hebben er grote moeite mee dat het bedrijf de 220 miljoen euro die het kabinet voor de aandelen betaalt, grotendeels gebruikt om een lening van 1,7 miljard euro aan de Franse overheid terug te betalen.

Daarmee gaat er uiteindelijk geld van de Nederlandse belastingbetaler naar de Franse schatkist en dat ligt erg gevoelig. Tegelijkertijd heeft de Tweede Kamer er wel begrip voor dat Nederland met de aandelenaankoop probeert een zo groot mogelijke vinger in de pap te houden bij het luchtvaartbedrijf.

Minister Kaag van Financiën benadrukt dat het haar echt gaat om het vasthouden van invloed op de onderneming, die met veel steun door de coronacrisis is geholpen. "Wij willen het publiek belang borgen", zegt ze. Ze kan er niets aan doen dat het geld uiteindelijk de Franse staatskas spekt: "Als aandeelhouder hebben wij geen invloed op de bestemming van het geld dat binnenkomt door de verkoop van de aandelen."

Geredeneerd vanuit het bedrijf kan ze het wel begrijpen. "Die lening is duur voor de holding door de hoge rente. Door die af te lossen versterkt de onderneming ook zijn positie."

Verwarring bij Kaag

Toch zit ook Kaag ermee in haar maag. Toen ze vanmorgen in Brussel vragen van de NOS beantwoordde over de voorgenomen deal zei ze nog: "Het kan niet de bedoeling zijn dat Nederlands belastinggeld gaat zitten in het afbetalen van schuld richting de Franse staat."

Daar kwam ze later op de dag, op weg naar haar volgende afspraak in Davos, van terug. "Er was sprake van verwarring mijnerzijds. Ik dacht dat de vraag ging over staatssteun." Aan de staatssteun die Nederland aan de luchtvaartmaatschappij geeft, zijn wel duidelijke voorwaarden gesteld.

"Dit is geen kapitaalverstrekking, wij kopen aandelen", beklemtoont Kaag nu. En aan die koop zijn geen voorwaarden te stellen. Op de vraag wat ze vindt van het voornemen van Air France-KLM om de opbrengst in de Franse staatskas te storten zegt ze: "We hebben aangegeven waarom we dit belangrijk vinden: de hub-functie van Schiphol, het economisch belang. En daar is een keuze uit voortgekomen. Het is geen makkelijke beslissing van het kabinet geweest."

Uiteindelijk moeten de Eerste en Tweede Kamer nog toestemming geven voor de aandelenaankoop. Kamerlid Nijboer van de PvdA schetst het dilemma: "Als wij alleen maar geld steken in afkoop van de Franse schuld dan helpt het niets. Tegelijkertijd: als de Fransen het bij Air France-KLM overnemen en Nederland helemaal niets meer te zeggen heeft in het bestuur, heb je ook een probleem."

Bonus voor Smith

Ondertussen is bekend geworden dat de topman van het bedrijf, Ben Smith, een bonus van 4,3 miljoen euro kan verwachten. Dat hebben de aandeelhouders in meerderheid besloten. Er is wel een duidelijke voorwaarde: hij krijgt het geld pas als driekwart van alle staatssteun die het bedrijf heeft ontvangen is terugbetaald.

Kaag is niet blij met de bonus voor de topman van een bedrijf dat voorlopig alleen verlies lijdt. "Het is niet begrijpelijk, niet acceptabel", zegt ze. Nederland heeft als aandeelhouder de bonus niet kunnen tegenhouden.

Lees meer

Kamer: voor de zomer oordeel over archieven Rutte, commotie bij stemmingen

Publicatie datum: 24-05-2022 02:57:07

De Tweede Kamer wil dat de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed nog voor de zomervakantie een oordeel geeft over de archieven van het ministerie van premier Rutte. De inspectie kondigde het onderzoek afgelopen donderdag aan.

De Kamer stemde vandaag over deze en andere moties die werden ingediend in het debat met Rutte vorige week. De Kamer sprak toen al uit dat het onacceptabel is dat een minister-president zelf bepaalt welke van zijn appjes en sms'jes worden gearchiveerd en welke worden weggegooid.

De Kamer vraagt het kabinet om een "uniforme werkwijze" voor ministers en staatssecretarissen zodat communicatie, zoals chatberichten, "ordentelijk en toegankelijk" worden bewaard en daar goede controle op is. De regeringscommissaris Informatiehuishouding moet hier advies over uitbrengen.

Daarbij wil de Kamer dat er in ieder geval wordt vastgelegd dat een chatbericht dat volgens de Archiefwet moet worden bewaard ook daadwerkelijk in zijn geheel gearchiveerd wordt, en dus niet een voorgelezen versie, zoals Rutte zijn werkwijze beschreef.

Niet al zijn telefoonrekeningen

Verdergaande moties haalden geen meerderheid, zoals die van GroenLinksleider Klaver om een archiveringsfunctionaris van alle appjes te laten beoordelen of ze mogen worden verwijderd of niet. Ook hoeft Rutte niet al zijn telefoonrekeningen sinds zijn aantreden als premier naar de Kamer te sturen.

Over een motie van FvD-Kamerlid Jansen ontstond enige commotie. De motie luidt: "De Kamer, gehoord de beraadslaging, spreekt uit dat Minister-President Mark Rutte niet boven de wet staat, en gaat over tot de orde van de dag."

Voor de stemming legde het CDA een stemverklaring af, waarom de partij tegen deze motie zou stemmen. "Vaak is het enige doel van deze 'spreek uit'-moties om andere partijen via social media in een kwaad daglicht te stellen, en dat moeten we niet willen", zei Kamerlid Bontenbal.

Volgens zijn schriftelijke verklaring had Bontenbal nog willen zeggen: "Onze tegenstem op de motie Jansen betekent dan ook dat we niet mee willen gaan in het uithollen van de instrumenten die dit parlement heeft om de regering te controleren."

Niet de bedoeling

Maar voordat Bontenbal zo ver was, wees Kamervoorzitter Bergkamp hem erop dat zijn woorden meer politieke uitspraken waren dan een stemverklaring, en dat is niet de bedoeling, zei zij. Het is overigens een feit dat de minister-president niet boven de wet staat. Een uitspraak van de Kamer is daar niet voor nodig.

Veel andere Kamerleden lieten horen dat zij het met de ingreep van Bergkamp eens waren. Iemand in de zaal riep hard 'Doei!' naar het CDA-Kamerlid. Uiteindelijk stemde een meerderheid van SP, Denk, Groep Den Haan, Partij voor de Dieren, ChristenUnie, VVD, BBB, JA21, Groep Van Haga en PVV voor de Forum-motie.

Eerder in het debat greep Bergkamp ook in bij de politiek geladen stemverklaring van FvD-Kamerlid Kerseboom over cameratoezicht in slachthuizen tegen dierenleed. Kerseboom mocht haar verhaal toch afmaken en sprak van een 'great reset'-motie. Een Kamermeerderheid stemde daarna voor.

Lees meer

Ook Yesilgöz voor verbod op verspreiden van ontwerpen voor 3D-wapens

Publicatie datum: 24-05-2022 01:20:26

Minister Yesilgöz wil dat het publiceren van ontwerpen van 3D-wapens wordt verboden. De minister van Justitie en Veiligheid onderzoekt nog wat daarvoor de beste methode is.

Vanochtend toonde de politie zich bezorgd over de opkomst van wapens die met een 3D-printer zijn gemaakt. Volgens de politie bereiken deze wapens nieuwe doelgroepen, van hobbyisten die het leuk vinden om hiermee te experimenteren tot extremisten. De politie vindt dat levensgevaarlijk.

Het hebben van 3D-wapens en onderdelen daarvan is in Nederland verboden, maar het publiceren en verspreiden van de ontwerpen niet. Het Openbaar Ministerie en de politie pleiten ervoor ook dat laatste strafbaar te stellen en Yesilgöz is het daarmee dus eens: "Ik denk dat we die kant opgaan", zegt ze in een reactie.

De minister gaat met politie en justitie overleggen hoe ze dit het best kan aanpakken en ze wil er ook met haar Europese collega's over praten: "Ik ben het volledig eens met iedereen die zegt dat het niet normaal is om een blauwdruk te hebben van hoe je een 3D-wapen maakt en dat het ook nog relatief makkelijk te maken is."

Lees meer

Eerste Kamer verwerpt wetsvoorstel vaccinatie kinderopvang

Publicatie datum: 24-05-2022 12:17:10

Bijna de hele Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel van D66 verworpen, dat kinderopvangorganisaties de mogelijkheid moest bieden om kinderen te weigeren die niet tegen besmettelijke kinderziektes als polio en rode hond zijn gevaccineerd.

Het voorstel was vóór corona met een ruime meerderheid aangenomen in de Tweede Kamer, maar bleek in het postcoronatijdperk ongewenste effecten te hebben.

Het voorstel was bedoeld om ouders de keuze te bieden voor een crèche met alleen kinderen die hun prikken uit het Rijksvaccinatieprogramma hebben gehad. Inmiddels, twee jaar later, vallen ook covid-vaccinaties onder dat Rijksvaccinatieprogramma en zouden er ook personeelsleden zonder coronaprik mee geweigerd kunnen worden.

Tweede Kamerlid Van Meenen (D66) onderkende dat probleem en wilde het voorstel met een zogeheten novelle 'repareren', maar de Eerste Kamer ziet daar niets in.

Als Van Meenen met het plan verder wil, moet hij met een heel nieuw wetsvoorstel komen, waarin van het begin af aan duidelijk is dat het alleen betrekking heeft op de basisvaccinaties tegen kinderziektes en niets te maken heeft met vaccinaties voor volwassenen tegen bijvoorbeeld corona.

Het Kamerlid laat weten dat hij "niet alleen als mede-indiener, maar ook als opa" erg teleurgesteld is. "En vele ouders en grootouders met mij. Na het debat heb ik aangegeven de bezwaren te erkennen en de wet aan te willen passen, maar die kans heb ik niet gekregen. De wet is nooit bedoeld om corona-vaccinaties verplicht te stellen. De wet is bedoeld om kinderen te beschermen en ouders zekerheid te bieden."

Lees meer

Hogere rente voor leningen is nieuwe tegenvaller voor het kabinet

Publicatie datum: 24-05-2022 07:55:45

De stijgende rente is een tegenvaller voor de schatkist. Het ministerie van Financiën houdt rekening met zo'n 5 miljard euro in deze kabinetsperiode en zal in augustus gaan kijken hoe dit moet worden opgelost.

In een bijlage bij de Voorjaarsnota, die afgelopen vrijdag naar buiten kwam, zegt het ministerie in 2023 naar verwachting 860 miljoen euro meer kwijt te zijn aan rente-uitgaven.

De strop loopt daarna verder op tot 1,6 miljard in 2024 en 2,3 miljard in 2025. En ook in de jaren daarna zullen de rentelasten verder stijgen. In 2027 wordt gerekend op een tegenvaller van 3,8 miljard euro.

"De naar verwachting hogere rentestand zal tot budgettaire problematiek leiden", waarschuwen ambtenaren in stukken die met de Voorjaarsnota mee zijn gestuurd naar de Tweede Kamer.

De tijd van 'gratis geld' lijkt voorbij, schrijft het AD, dat op de bijlage stuitte. De krant stelt dat het kabinet in augustus, in aanloop naar Prinsjesdag, zal moeten besluiten om investeringen te schrappen, te bezuinigen of om het begrotingstekort verder te laten oplopen.

Rente juist heel laag

Het kabinet heeft de afgelopen tijd veel geld geleend, omdat de rentestanden juist uitzonderlijk laag waren. Het gaat onder meer om zo'n 80 miljard euro voor die grote fondsen: voor klimaat (35 miljard), stikstof (25 miljard) en investeringen in onder meer infrastructuur, onderzoek en innovatie (20 miljard).

In de Voorjaarsnota is besloten dat ruim 2 miljard euro van dit geleende bedrag aan andere dingen wordt uitgegeven.

De stijging van de rente gaat veel sneller dan het Centraal Planbureau (CPB) in maart nog voorspelde. Dat komt onder meer door de inflatie.

Lees meer

Klaver en Kuiken geloven in samenwerking, maar fusie is nog geen uitgemaakte zaak

Publicatie datum: 23-05-2022 07:48:19

GroenLinks-leider Jesse Klaver en zijn PvdA-collega Attje Kuiken hopen dat de leden van hun partijen inzien dat ze door samenwerking meer kunnen bereiken dan als twee aparte partijen. Of het dan tot een fusie moet komen, wordt pas later bepaald, maakten ze vanavond duidelijk op een bijeenkomst in Arnhem.

Het was voor het eerst dat de twee partijen bij elkaar kwamen om over samenwerking te praten. In de zaal zaten leden van zowel GroenLinks als de PvdA.

"Ik geloof in de linkse samenwerking, we moeten een front vormen. Hoe dan? Daar wil ik met jullie het gesprek over aangaan", zei Kuiken, die sinds drie weken de scepter zwaait in de Tweede Kamerfractie van de PvdA.

Steeds door rechts ingehaald

"Elke keer worden we door rechts ingehaald. Omdat ze met meer zijn, omdat ze machtiger zijn. Of slimmer, weet ik veel. Dat accepteer ik niet", zei Kuiken.

Volgens Klaver is het juist de strategie van rechtse partijen om links en groen uit elkaar te drijven. "Maar het is dezelfde strijd. Dat de wereld wordt uitgebuit en dat mensen worden uitgebuit heeft met elkaar te maken. Het komt door het systeem dat we kapitalisme zijn gaan noemen."

Als het aan hem ligt "komt de verbeelding weer aan de macht. Door samenwerking kunnen we dat dichterbij brengen."

Vanuit de zaal was enthousiasme te horen over de samenwerking, maar ook bezorgdheid. Zo zijn leden bang dat hun partij haar identiteit zal verliezen bij een fusie, of dat samenwerking niet het gewenste effect zal brengen en het linkse blok alleen maar nog kleiner zal worden.

"Het ontbreekt aan links leiderschap, aan een links verhaal. Dat krijgen we niet door een fusie", zei een uitgesproken GroenLinks-tegenstander van de samenvoeging.

De partij van Klaver heeft een ledenreferendum uitgeschreven over de vraag of er na de senaatsverkiezingen in mei volgend jaar een gezamenlijke fractie in de Eerste Kamer moet komen. De uitslag van dat referendum is op 11 juni, op dezelfde dag dat het congres van de PvdA praat over de samenwerking.

Stappen zetten

Klaver zelf heeft wel oren naar zo'n gezamenlijk fractie. "We kunnen over samenwerking blijven praten, maar we moeten ook stappen zetten. Ik heb in de Tweede Kamer gezien wat samenwerking teweeg kan brengen. Dan wordt groen donkergroen en rood donkerrood."

Kuiken wil zeker niet terug naar af, maar heeft nog wel vragen. "Jesse is altijd van: leuk, gaan! En ik denk dan altijd vooral: maar hoe dan? Ik vind ook dat we een stap moeten zetten, maar één gezamenlijke fractie is natuurlijk wel iets fundamenteels."

Lees meer

Nederland is niet langer slechtste jongetje van belastingklas, zegt Commissie

Publicatie datum: 23-05-2022 04:31:41

Voor het eerst in jaren wordt Nederland niet op de vingers getikt door de Europese Commissie vanwege de belastingregels voor bedrijven en beleggers. Het kabinet moet nu wel in rap tempo hervormingen doorvoeren op de arbeidsmarkt en verduurzamen. Dat schrijft de Commissie vandaag in de jaarlijkse aanbevelingen aan Nederland.

Al jaren zit Nederland in het Europese verdomhoekje als het gaat om het tegengaan van belastingontwijking. Meerdere ministers hebben geprobeerd de slechte reputatie van Nederland in Europa te verbeteren. Bij eerdere aanbevelingen zei de Commissie al dat Nederland goed op weg was om belastingontwijking aan te pakken.

Nederland doorstroomland

Zo werden de regels voor brievenbusfirma's flink aangescherpt. Na lange discussies is vorig jaar januari ook een bronbelasting ingevoerd in Nederland. Prominente multinationals en beroemdheden betaalden jaren vrijwel geen belasting omdat ze Nederland als doorstroomland gebruikten. Tot vorig jaar hoefden zij bijvoorbeeld geen royaltybetalingen te doen, waarna het geld doorstroomde naar Ierland en de Bermuda-eilanden.

De Commissie is nu dus tevreden met wat Nederland de afgelopen jaren heeft veranderd. Toch blijven er nog verbeterpunten over. Zo wordt er vanuit Brussel zeer bezorgd naar de overspannen woningmarkt gekeken. Nederlanders worden gedwongen tot het aangaan van grote leningen om een huis te kopen. Volgens de Commissie is huren voor veel middeninkomens ook geen optie, omdat er veel te weinig huurwoningen zijn voor deze groep.

Arbeidsmarkt en verduurzaming

Ook zijn er nog grote zorgen over de Nederlandse arbeidsmarkt. De Commissie roept Nederland op om een beter sociaal vangnet voor zzp'ers in het leven te roepen en de flexibilisering van de arbeidsmarkt een halt toe te roepen.

Daarnaast loopt Nederland nog ver achter als het gaat om verduurzaming. Nog te veel energie wordt opgewekt met gas en te weinig huizen zijn aangesloten op warmtepompen. Volgens de Commissie gaat Nederland niet de afgesproken klimaatdoelen halen als er niks verandert.

De Commissie werkt met gegevens van vorig jaar bij het opstellen van deze aanbevelingen. Zo is dus nog niet meegenomen dat er in Nederland vanaf 2026 een verplichting komt voor warmtepompen en vanaf 2025 voor zonnepanelen op overheidsgebouwen.

Lees meer

Vaccinatie kleine kinderen tegen rotavirus opnieuw niet vergoed, is te duur

Publicatie datum: 23-05-2022 03:59:39

Ouders kunnen hun kleine kinderen voorlopig niet gratis laten inenten tegen het rotavirus dat maag- en darmontstekingen veroorzaakt. Staatssecretaris Van Ooijen van VWS schrijft aan de Tweede Kamer dat er geen geld beschikbaar is om deze extra vaccinatie te betalen.

De Gezondheidsraad adviseerde vorig jaar dat toediening van het drinkvaccin moet worden opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Van Ooijens voorganger Blokhuis stond daar positief tegenover, maar liet een definitief besluit over aan het nieuwe kabinet.

Een infectie met het virus kan heftig verlopen. Jaarlijks belanden ongeveer 3600 kinderen onder de vijf jaar ermee in het ziekenhuis.

Keuzes maken

Volgens de staatssecretaris is algemene vaccinatie tegen het virus niet kosteneffectief en is er geen geld voor de extra investering. Bij de onderhandelingen over de Voorjaarsnota moesten er keuzes worden gemaakt.

Gekozen is om wel geld uit te geven aan meer vaccinaties tegen het HPV-virus dat baarmoederhalskanker veroorzaakt. Mensen van 18 tot 26 jaar krijgen de gelegenheid om de vaccinatie in te halen. Ook worden de doelgroepen voor de griepprik uitgebreid, onder andere met mensen die door covid longbeschadigingen hebben. Daardoor zijn ze bevattelijker voor griep.

'Liever anders gezien'

Daardoor is er geen geld meer over voor vaccinatie tegen het rotavirus. "Natuurlijk had ik het liever anders gezien", zegt Van Ooijen. "De financiële middelen zijn op dit moment echt beperkt."

Ouder kunnen hun kind wel tegen rota laten inenten, maar dan moeten ze dat zelf betalen. Dat kost ongeveer 138 euro voor twee noodzakelijke doses. Het vaccin is op recept verkrijgbaar bij de huisarts, sommige GGD's en vaccinatiecentra.

Lees meer

Meer nieuws Westvoorne

Blijf op de hoogte!

Volg ons op Twitter!
We pushen het laatste nieuws op twitter!