) Wat speelt er in je gemeente. Lijst van onderwerpen

Onderwerpen Leidschendam-Voorburg

aanwijzingsbesluit

Wat betekent aanwijzingsbesluit?

Een aanwijzingsbesluit is een (politiek) besluit van een overheidsorgaan, bijvoorbeeld een minister. Deze wordt gegeven aan bijvoorbeeld een gemeente, die deze aanwijzing moet opvolgen. De bevoegdheid tot het geven van aanwijzingsbesluiten wordt doorzettingsmacht genoemd. Noodverordening Leidschendam-Voorburg In het geval van landelijke maatregelen, zoals noodverordeningen rondom het coronavirus, gaat het proces als volgt. Meestal maakt het kabinet nieuwe maatregelen bekend die vanaf een bepaalde datum gaan gelden. Daarna maakt het kabinet dan een ‘aanwijzingsbesluit’ waarin staat welke bepalingen de veiligheidsregio in de noodverordeningen voor Leidschendam-Voorburg moeten opnemen. De regels in de noodverordeningen zijn uiteindelijk de regels die gelden. Dat aanwijzingsbesluit van het kabinet is eind van de middag bekendgemaakt.

belastingbesluit

Wat betekent belastingbesluit?

Een beslastingbesluit is een (politiek) besluit van een overheidsorgaan, bijvoorbeeld de gemeente. Hierin wordt bijvoorbeeld de hoogte van een belasting in euro's of in een percentage voor een komend jaar gepubliceerd.

Hoogte van onroerende zaakbelasting in Leidschendam-Voorburg U betaalt onroerendezaakbelasting (OZB) als u eigenaar bent van een woning of eigenaar/ gebruiker bent van een bedrijfspand. De opbrengst van de onroerendezaakbelasting wordt door uw gemeente gebruikt voor allerlei algemene voorzieningen. Bijvoorbeeld aanleg en onderhoud van wegen, trottoirs en plantsoenen, sporthallen en scholen.

bodembeschermingsvergunning

Wat betekent bodembeschermingsvergunning

Het gaat over een verguning binnen de Wet bodembescherming (Wbb). Deze bevat de voorwaarden die (kunnen) worden verbonden aan het verrichten van handelingen in of op de bodem. Primair komt bescherming en sanering in de wet aan bod. De wet heeft alleen betrekking op landbodems.

Bodemsanering in Leidschendam-Voorburg Bodemsanering is het proces om een stuk grond vrij van bodemverontreiniging te maken. Diverse methoden en technieken worden gebruikt. Het kan bijvoorbeeld bij een individueel huis of boerderij zijn, maar ook complete woonwijken kunnen worden gesaneerd.

collectevergunning

Wat betekent collectevergunning

Als u met uw organisatie geld wilt inzamelen voor een goed doel, heeft u een collectevergunning nodig. Er zijn twee verschillende vergunningen: een incidentele collectevergunning of een doorlopende collectevergunning

Collectes in Leidschendam-Voorburg Er zijn landelijke collectes en gemeentelijke collectes. De gemeente geeft meestal apart vergunning af voor bijvoorbeeld sportclubs. Landelijke collectes vinden plaats in landelijke collecteweken. Voorbeelden hiervan zijn: Hersenstichting, Jantje Beton, Amnesty International, ZOA en het Diabetesfonds.

drank- en horecavergunning

Wat betekent drank- en horecavergunning

Iedereen die tegen betaling alcoholhoudende dranken schenkt moet een drank- en horecavergunning aanvragen. Dit zijn o.a. horeca-inrichtingen waar alcoholhoudende drank wordt geschonken, zoals een café of een restaurant. Ook slijterijen en verenigingen of stichtingen die zich richten op activiteiten van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard kunnen een vergunning aanvragen.

Drank- en Horecavergunningen in Leidschendam-Voorburg

Sinds november 2019 ligt er een voorstel voor een nieuwe Drank- en Horecawet. De huidige wet voldoet niet meer. In de wet staat wie alcohol mag verkopen, waar het mag worden verkocht en onder welke omstandigheden.
Publicatiedatum: 2021-03-12
Aanvraag integrale horecavergunning (kenmerk 716248) Kamperfoelie 12 Leidschendam Rozbir restaurant
bekijk bekendmaking
Publicatiedatum: 2021-04-09
Aanvraag integrale horecavergunning (kenmerk 723589) Kornoelje 1000J Leidschendam VOF Rijsdijk Horeca
bekijk bekendmaking
Publicatiedatum: 2021-04-01
Aanvraag integrale horecavergunning (kenmerk 722308) Berberis 14 Leidschendam Delux Foods BV
bekijk bekendmaking
Publicatiedatum: 2021-03-29
Aanvraag integrale horecavergunning (kenmerk 721216) Kornoelje 2 Leidschendam Starbucks Netherlands Starbucks Mall of the Netherlands
bekijk bekendmaking
Publicatiedatum: 2021-03-10
Aanvraag integrale horecavergunning (kenmerk 714904) Kornoelje 128 Leidschendam Laffa Den Haag B.V.
bekijk bekendmaking
Publicatiedatum: 2021-04-09
Aanvraag integrale horecavergunning (kenmerk 723432) Kornoelje 121 Leidschendam DEA Holland B.V.
bekijk bekendmaking
Publicatiedatum: 2021-03-02
Aanvraag integrale horecavergunning (kenmerk 712313) Liguster 78 Leidschendam Freetto B.V.
bekijk bekendmaking
Publicatiedatum: 2021-04-09
Aanvraag integrale horecavergunning (kenmerk 723467) Koningin Julianaplein 20a Voorburg cafe restaurant de eeuwige jachtvelden
bekijk bekendmaking
Publicatiedatum: 2021-02-26
Aanvraag integrale horecavergunning (kenmerk 711670) Doctor van Noortstraat 194 Leidschendam Eetcafe De Hoge Brug
bekijk bekendmaking
Publicatiedatum: 2021-03-30
Aanvraag integrale horecavergunning (kenmerk 720830) Koningin Julianaplein 20A Voorburg Noony's
bekijk bekendmaking

evenementenvergunning

Wat betekent evenementenvergunning

Organiseert u een evenement op een publiekelijk toegankelijke plaats? Bijvoorbeeld in een park of op een plein? Dan heeft u misschien een evenementenvergunning van de gemeente Leidschendam-Voorburg nodig. Soms is een melding voldoende.

Evenementen in Leidschendam-Voorburg

Evenementen zijn bijvoorbeeld: wijk- of straatfeest, snuffelmarkt, rommelmarkt, vlooienmarkt of braderie (in een gebouw, sporthal of buiten), optocht, grill of barbecue, tentoonstelling, toneel-, theater-, cabaret- of muziekuitvoering.

gebruiksvergunning

Wat betekent gebruiksvergunning

Een gebruiksvergunning heb je nodig bij grotere risico’s. In deze vergunning staan voorschriften over onder andere brandpreventie. Deze vergunning kan je aanvragen bij Leidschendam-Voorburg

Gebruiksvergunning in Leidschendam-Voorburg

Voorbeelden waarbij een gebruiksvergunning dient te worden aangevraagd zijn: opslag gevaarlijke stoffen, aan meer dan vier personen bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf, aan meer dan tien kinderen jonger dan twaalf jaar, of aan meer dan tien lichamelijk en/of geestelijk gehandicapten dagverblijf zal worden verschaft of een kamerverhuurbedrijf.

gedoogbesluit

Wat betekent gedoogbesluit

Soms neemt de overheid een gedoogbesluit. Bijvoorbeeld aan een beslissing waarbij B&W gedogen dat iemand permanent woont in een recreatiewoning. Of een beslissing dat er bij een nog te verlenen vergunning niet wordt opgetreden tegen bepaalde bouwactiviteiten.

Gedoogbeleid in Leidschendam-Voorburg

De gedoogverklaring heeft tot gevolg dat niet zal worden gehandhaafd.

gehandicaptenparkeervergunning

Wat betekent gehandicaptenparkeervergunning

U kunt de bestuurderskaart aanvragen als u ten minste een half jaar niet meer dan 100 meter zelfstandig kunt lopen met hulpmiddelen als een stok of krukken.

Invalidenkaart in Leidschendam-Voorburg

Om voor een gehandicaptenparkeerkaart in aanmerking te komen, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. U moet bijvoorbeeld niet meer dan 100 meter zelfstandig kunnen lopen met hulpmiddelen, zoals krukken of een rollator. Tijdens een medisch onderzoek bepaalt een arts of u aan deze voorwaarden voldoet. Maar dit kan bijvoorbeeld een keuringsrapport zijn waarin staat dat de handicap chronisch of onomkeerbaar is.
Publicatiedatum: 2021-04-12
Verkeersbesluit (kenmerk: 723948) Monseigneur van Steelaan Voorburg ter hoogte van huisnummer 142 Aanleggen van gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
bekijk bekendmaking
Publicatiedatum: 2021-04-12
Verkeersbesluit (kenmerk: 723948) Prins Frederiklaan Leidschendam ter hoogte van huisnummer 277 Aanleggen van gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
bekijk bekendmaking
Publicatiedatum: 2021-04-12
Verkeersbesluit (kenmerk: 723948) Monseigneur van Steelaan Voorburg ter hoogte van huisnummer 142 Aanleggen van gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
bekijk bekendmaking
Publicatiedatum: 2021-04-12
Verkeersbesluit (kenmerk: 723948) Burgemeester Van Duyvendijklaan Leidschendam ter hoogte van huisnummer 93 Aanleggen van gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
bekijk bekendmaking
Publicatiedatum: 2021-04-12
Verkeersbesluit (kenmerk: 723948) Monseigneur van Steelaan Voorburg ter hoogte van huisnummer 142 Aanleggen van gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
bekijk bekendmaking
Publicatiedatum: 2021-04-12
Verkeersbesluit (kenmerk: 723948) Prins Johan Willem Frisolaan Leidschendam ter hoogte van huisnummer 586 Aanleggen van gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
bekijk bekendmaking

gemeenschappelijke regelingen

Wat betekent gemeenschappelijke regelingen

Door de Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR) kunnen gemeenten, provincies en waterschappen samenwerken in publiekrechtelijke constructies.

Gemeenschappelijke regelingen in Leidschendam-Voorburg

Er zijn verschillende soorten gemeenschappelijke regelingen: een openbaar lichaam met rechtspersoonlijkheid, een gemeenschappelijk orgaan (GO) zonder of met rechtspersoonlijkheid, de bedrijfsvoeringsorganisatie (rechtspersoon) en regeling waarbij uitsluitend colleges van burgemeesters en wethouders deelnemen en het laten behartigen van de gemeenschappelijke taken door personen of organen werkzaam bij deelnemende gemeenten.

grondwateronttrekkingsvergunning

Wat betekent grondwateronttrekkingsvergunning

In de Waterwet staat een grondwateronttrekkingen en hiermee verband houdende infiltraties die onder de bevoegdheid van de provincie vallen. Andere grondwateronttrekkingen en infiltraties vallen onder de bevoegdheid van het waterschap.

Grondwateronttrekkingsvergunningen in Leidschendam-Voorburg

Het gaat dan om het infiltreren van water: in de bodem brengen van water, ter aanvulling van het grondwater, in samenhang met het onttrekken van grondwater of het onttrekken van grondwater: onttrekken van grondwater door middel van een onttrekkingsinrichting.

kansspelvergunning

Wat betekent kansspelvergunning

Voor het organiseren van een loterij heeft u een kansspelvergunning nodig. De gemeente Leidschendam-Voorburg kan de vergunning verlenen als de gezamenlijke waarde van de prijzen en premies niet meer is dan € 4.500 én als de opbrengst naar een goed doel gaat.

Loterijen in Leidschendam-Voorburg

Is het prijzen- en premiebedrag hoger dan € 4.500? Dan neemt u contact op met de Kansspelautoriteit.

leegstandvergunning

Wat betekent leegstandvergunning

Duurt het langere tijd om uw woning te verkopen en staat de woning dus lang leeg? Met een leegstandvergunning kunt u een leegstaande woning tijdelijk verhuren.

Verhuren in Leidschendam-Voorburg

Een leegstandvergunning kunt u aanvragen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:u bent eigenaar van de te koop staande woning, u hebt hier zelf minstens 1 jaar onafgebroken gewoond of het is een nieuw gebouwde woning die nog niet is bewoond.

ligplaatsvergunning

Wat betekent ligplaatsvergunning

Wilt u uw vaartuig op een vaste plek aanleggen? Dan heeft u een ligplaatsvergunning nodig.

Verhuren in Leidschendam-Voorburg

In de ligplaatsvergunning staan voorwaarden voor bijvoorbeeld de openbare orde, milieu, hygiëne en gezondheid. Ook kan de gemeente of het waterschap eisen stellen aan de afmetingen van uw schip. De ligplaatsvergunning geldt voor een bepaald vaartuig, een bepaalde ligplaats en staat op naam van een bepaald persoon. Verandert er iets in de situatie? Dan moet u een nieuwe ligplaatsvergunning aanvragen.

loterijvergunning

Wat betekent loterijvergunning

Voor een loterij (een 'kansspel') hebt u een vergunning nodig.

Loterij organiseren in Leidschendam-Voorburg

U hebt niet altijd een vergunning nodig. Bijvoorbeeld als loterij niet voor het publiek opengesteld is of de loterij binnen een bedrijf of familie georganiseerd wordt en alleen openbaar is voor medewerkers en familieleden.

marktvergunning

Wat betekent marktvergunning

Wilt u op de markt staan? Dan heeft u een marktvergunning van de gemeente nodig. Lees er hier meer over.

Markten in Leidschendam-Voorburg

Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen een vaste standplaats, een dagplaats en een standwerkersplaats. Voorwaarden zijn dat de vergunninghouder staat ingeschreven in het Handelsregister van de KvK.

mededelingen

Wat betekent mededelingen

Voor elk besluit maakte de gemeente Leidschendam-Voorburg een officiële publicatie (ook wel bekendmakingen en kennisgevingen genoemd)

Officiële mededelingen Leidschendam-Voorburg

Alle publicaties worden in het gemeenteblad gepubliceerd.

omgevingsvergunning

Wat betekent omgevingsvergunning

Bent u van plan iets te bouwen of te slopen in Leidschendam-Voorburg? Dan kunt u een omgevingsvergunning aanvragen via de website van Leidschendam-Voorburg of bij het Omgevingsloket online.

Omgevingsvergunning in Leidschendam-Voorburg

U heeft niet altijd een vergunning nodig. Voorbeelden zijn: bij een hoofdgebouw behorende bouwwerken, dakkapellen, zonnepanelen en schuttingen.
Publicatiedatum: 2021-04-12
Aanvraag omgevingsvergunning (kenmerk 724283) Veursestraatweg 185A Leidschendam tijdelijk realiseren van een uitgifte-/verkooppunt voor koffie, thee, e.d.
bekijk bekendmaking
Publicatiedatum: 2021-03-26
Aanvraag omgevingsvergunning (kenmerk 720608) Tulpentuin 22 Voorburg plaatsen van een carport
bekijk bekendmaking
Publicatiedatum: 2021-02-17
Aanvraag omgevingsvergunning (kenmerk 708260) Nassaulaan 23 Leidschendam uitbreiden garage
bekijk bekendmaking
Publicatiedatum: 2021-03-05
Aanvraag omgevingsvergunning (kenmerk 714376) Tulpentuin 309 Voorburg vergroten bestaande dakopbouw
bekijk bekendmaking
Publicatiedatum: 2021-02-19
Aanvraag omgevingsvergunning (kenmerk 707952) Helling 8 Leidschendam wijzigen van de voorgevel
bekijk bekendmaking
Publicatiedatum: 2021-03-25
Aanvraag omgevingsvergunning (kenmerk 719987) Stompwijkseweg 27 Leidschendam tijdelijke ontheffing strijdig gebruik
bekijk bekendmaking
Publicatiedatum: 2021-02-23
Aanvraag omgevingsvergunning (kenmerk 709883) Klaverweide 11 Voorburg plaatsen dakopbouw
bekijk bekendmaking
Publicatiedatum: 2021-04-12
Aanvraag omgevingsvergunning (kenmerk 724459) Rembrandtlaan 67 Voorburg realiseren van een dakterras
bekijk bekendmaking
Publicatiedatum: 2021-03-30
Aanvraag omgevingsvergunning (kenmerk 721527) Delftsekade 35 Leidschendam uitbreiden van de woning
bekijk bekendmaking
Publicatiedatum: 2021-02-19
Aanvraag omgevingsvergunning (kenmerk 709107) Duinmeierij 24 Leidschendam vergroten van de woningentree
bekijk bekendmaking

optochtvergunning

Wat betekent optochtvergunning

Voor het organiseren van een optocht heeft u een vergunning nodig. De gemeente verleent de optochtvergunning onder specifieke voorwaarden ter bescherming van de (verkeers)veiligheid, publieke gezondheid en openbare orde.

Optocht organiseren in Leidschendam-Voorburg

U heeft altijd een vergunning nodig als u een optocht organiseert.In de aanvraag vermeldt u o.a. de reden, de datum/tijd en de route. Ook de omvang en een plattegrond zijn vereist.

peilbesluit

Wat betekent peilbesluit

In een peilbesluit (Besluit waarin het waterschap binnen een bepaald gebied (vaak één of meerdere polders) voor 10 jaar de waterpeilen vaststelt) legt het waterschap de waterpeilen vast van een begrensd gebied, vaak één of meerdere polders.

Geldigheid peilbesluit in Leidschendam-Voorburg

Een peilbesluit is 10 jaar geldig. De periode kan eenmalig verlengd worden met 5 jaar, daarna moet het peil opnieuw vastgesteld worden. Tussentijds kan wel een nieuw peilbesluit worden opgesteld, bijvoorbeeld wanneer een gebied een andere bestemming krijgt.

rectificatie

Wat betekent rectificatie

Een rectificatie is het herstel van een fout.

Rectificatie in Leidschendam-Voorburg

Iedere burger heeft recht op rectificatie van betreffende onjuiste persoonsgegevens. Ook heeft de burger het recht een aanvullende verklaring te geven wanneer de verwerking plaats vindt op basis van onvolledige gegevens. Het college kan dit verzoek weigerenop wettelijke gronden of als rechten van derden worden geschaad.
Publicatiedatum: 2021-04-06
Rectificatie op verleende vergunning tijdelijke bouwplaats (kenmerk 702675) Bruijnings Ingenhoeslaan Voorburg correctie plaatsings periode
bekijk bekendmaking

standplaatsvergunning

Wat betekent standplaatsvergunning

Wilt u op de markt staan? Dan heeft u een vergunning van de gemeente nodig. Lees er hier meer over.

Markten in Leidschendam-Voorburg

Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen een vaste standplaats, een dagplaats en een standwerkersplaats. Voorwaarden zijn dat de vergunninghouder staat ingeschreven in het Handelsregister van de KvK.
Publicatiedatum: 2021-03-10
Verleende standplaatsvergunning verkoop kerstbomen 2021 (kenmerk 706148) Prins Bernhardlaan Voorburg
bekijk bekendmaking

stookvergunning

Wat betekent stookvergunning

Wilt u een paas- of vreugdevuur maken of wilt u groenafval verbranden op uw terrein, dan heeft u een stookvergunning nodig.

Stoken in Leidschendam-Voorburg

Belangrijke voorwaarde: de stookplaats mag niet worden verlaten voor het vuur geheel gedoofd is. De asresten moeten binnen 24 uur na het stoken worden opgeruimd. In droge perioden, waarbij fase 2 van kracht is, wordt niet gestookt.

terrasvergunning

Wat betekent terrasvergunning

In de meeste gemeenten is voor het plaatsen van een terras op of bij de openbare weg een terrasvergunning nodig. Dus ook in de gevallen waarin u een terras op eigen grond heeft staan.

Terrassen in Leidschendam-Voorburg

Uw terras mag in ieder geval geen schade toebrengen aan de weg, gevaar opleveren voor weggebruikers of een belemmering vormen. Als de terrasvergunning wordt verstrekt, ontvangt de politie een afschrift.
Publicatiedatum: 2021-03-08
Aanvraag terrasvergunning (kenmerk 714253) Parkweg 70G Voorburg NightMarket
bekijk bekendmaking
Publicatiedatum: 2021-03-16
Aanvraag terrasvergunning (kenmerk 717255) van Ruysdaellaan 3A Leidschendam VMHC Cartouche
bekijk bekendmaking
Publicatiedatum: 2021-03-19
Aanvraag tijdelijke uitbreiding terrasvergunning (kenmerk 717723) aangevraagd voor horecazaak De Bles B.V. gevestigd op Doctor van Noortstraat 154 Leidschendam
bekijk bekendmaking
Publicatiedatum: 2021-03-19
Aanvraag tijdelijke uitbreiding terrasvergunning (kenmerk 717716) aangevraagd voor horecazaak Buitengewoon Eten & Drinken gevestigd op Sluiskant 25 Leidschendam
bekijk bekendmaking

ventvergunning

Wat betekent ventvergunning

Een ventvergunning is nodig als je iets op straat of aan de deur wilt verkopen. Bijvoorbeeld donateurs werven.

Venten in Leidschendam-Voorburg

In sommige gemeenten heb je een ventvergunning nodig, terwijl je in andere gemeenten alleen een melding hoeft te doen. Venten mag niet op zondag en meestal niet tussen 20:00 of 22:00 uur en 6:00 uur.

verkeersbesluit

Wat betekent verkeersbesluit

In Nederland is een verkeersbesluit een besluit van een wegbeheerder om een bepaald verkeersteken te plaatsen, te wijzigen of in te trekken of een bepaalde fysieke maatregel te treffen.

Wegbewijzering en verkeersmaatregelen in Leidschendam-Voorburg

Als de functie verandert, is een verkeersbesluit nodig. Maar ook als de maatregelen leiden tot een beperking of tot een uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken. Bijvoorbeeld wegversmallingen of het plaatsen van paaltjes.
Publicatiedatum: 2021-03-04
Overzicht van nieuwe en ingetrokken gehandicaptenparkeerplaatsen op diverse locaties in de gemeente
bekijk bekendmaking
Publicatiedatum: 2021-02-26
verkeersbesluit tweerichtingsverkeer fietsers Marienpark
bekijk bekendmaking
Publicatiedatum: 2021-04-12
Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken maart 2021
bekijk bekendmaking
Publicatiedatum: 2021-03-08
uitbreiding blauwe zone nabij station 't Loo
bekijk bekendmaking
Publicatiedatum: 2021-03-05
verplaatsen gpp van huisnummer 175 naar 273 voor een duur van 2 maanden
bekijk bekendmaking

voorbereidingsbesluit

Wat betekent voorbereidingsbesluit

Een voorbereidingsbesluit is een verklaring van de gemeenteraad dat een bestemmingsplan voor het betreffende gebied wordt voorbereid.

Voorbeidingsbesluiten in Leidschendam-Voorburg

In een voorbereidingsbesluit wordt bepaald voor welk gebied het besluit geldt en met ingang van welke dag het in werking treedt. Een voorbereidingsbesluit geldt in principe voor een jaar. Een voorbereidingsbesluit wordt door de gemeenteraad vastgesteld. Tegen een voorbereidingsbesluit kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld.

vuurwerkvergunning

Wat betekent vuurwerkvergunning

U heeft een vergunning nodig als u vuurwerk wilt afsteken bij een evenement.

Vuurwerk in Leidschendam-Voorburg

In veel gemeenten heeft u altijd een evenementenvergunning nodig als u vuurwerk wilt afsteken tijdens een feest, evenement of festival.

watervergunning

Wat betekent watervergunning

Bij activiteiten of werkzaamheden op en rond het water heeft u soms een watervergunning nodig.

Waterwerk in Leidschendam-Voorburg

Voorbeelden waar een watervergunning voor nodig is, zijn o.a. aanleg van een steiger, lozen van water/stoffen, saneren van de bodem met lozing op het oppervlaktewater, dempen van een sloot of een greppel, drinkwaterwinning en een evenement organiseren op het water.