) Wat speelt er in je gemeente. Lijst van onderwerpen

Onderwerpen Heerenveen

aanwijzingsbesluit

Wat betekent aanwijzingsbesluit?

Een aanwijzingsbesluit is een (politiek) besluit van een overheidsorgaan, bijvoorbeeld een minister. Deze wordt gegeven aan bijvoorbeeld een gemeente, die deze aanwijzing moet opvolgen. De bevoegdheid tot het geven van aanwijzingsbesluiten wordt doorzettingsmacht genoemd. Noodverordening Heerenveen In het geval van landelijke maatregelen, zoals noodverordeningen rondom het coronavirus, gaat het proces als volgt. Meestal maakt het kabinet nieuwe maatregelen bekend die vanaf een bepaalde datum gaan gelden. Daarna maakt het kabinet dan een ‘aanwijzingsbesluit’ waarin staat welke bepalingen de veiligheidsregio in de noodverordeningen voor Heerenveen moeten opnemen. De regels in de noodverordeningen zijn uiteindelijk de regels die gelden. Dat aanwijzingsbesluit van het kabinet is eind van de middag bekendgemaakt.

belastingbesluit

Wat betekent belastingbesluit?

Een beslastingbesluit is een (politiek) besluit van een overheidsorgaan, bijvoorbeeld de gemeente. Hierin wordt bijvoorbeeld de hoogte van een belasting in euro's of in een percentage voor een komend jaar gepubliceerd.

Hoogte van onroerende zaakbelasting in Heerenveen U betaalt onroerendezaakbelasting (OZB) als u eigenaar bent van een woning of eigenaar/ gebruiker bent van een bedrijfspand. De opbrengst van de onroerendezaakbelasting wordt door uw gemeente gebruikt voor allerlei algemene voorzieningen. Bijvoorbeeld aanleg en onderhoud van wegen, trottoirs en plantsoenen, sporthallen en scholen.

bodembeschermingsvergunning

Wat betekent bodembeschermingsvergunning

Het gaat over een verguning binnen de Wet bodembescherming (Wbb). Deze bevat de voorwaarden die (kunnen) worden verbonden aan het verrichten van handelingen in of op de bodem. Primair komt bescherming en sanering in de wet aan bod. De wet heeft alleen betrekking op landbodems.

Bodemsanering in Heerenveen Bodemsanering is het proces om een stuk grond vrij van bodemverontreiniging te maken. Diverse methoden en technieken worden gebruikt. Het kan bijvoorbeeld bij een individueel huis of boerderij zijn, maar ook complete woonwijken kunnen worden gesaneerd.

collectevergunning

Wat betekent collectevergunning

Als u met uw organisatie geld wilt inzamelen voor een goed doel, heeft u een collectevergunning nodig. Er zijn twee verschillende vergunningen: een incidentele collectevergunning of een doorlopende collectevergunning

Collectes in Heerenveen Er zijn landelijke collectes en gemeentelijke collectes. De gemeente geeft meestal apart vergunning af voor bijvoorbeeld sportclubs. Landelijke collectes vinden plaats in landelijke collecteweken. Voorbeelden hiervan zijn: Hersenstichting, Jantje Beton, Amnesty International, ZOA en het Diabetesfonds.

drank- en horecavergunning

Wat betekent drank- en horecavergunning

Iedereen die tegen betaling alcoholhoudende dranken schenkt moet een drank- en horecavergunning aanvragen. Dit zijn o.a. horeca-inrichtingen waar alcoholhoudende drank wordt geschonken, zoals een café of een restaurant. Ook slijterijen en verenigingen of stichtingen die zich richten op activiteiten van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard kunnen een vergunning aanvragen.

Drank- en Horecavergunningen in Heerenveen

Sinds november 2019 ligt er een voorstel voor een nieuwe Drank- en Horecawet. De huidige wet voldoet niet meer. In de wet staat wie alcohol mag verkopen, waar het mag worden verkocht en onder welke omstandigheden.

evenementenvergunning

Wat betekent evenementenvergunning

Organiseert u een evenement op een publiekelijk toegankelijke plaats? Bijvoorbeeld in een park of op een plein? Dan heeft u misschien een evenementenvergunning van de gemeente Heerenveen nodig. Soms is een melding voldoende.

Evenementen in Heerenveen

Evenementen zijn bijvoorbeeld: wijk- of straatfeest, snuffelmarkt, rommelmarkt, vlooienmarkt of braderie (in een gebouw, sporthal of buiten), optocht, grill of barbecue, tentoonstelling, toneel-, theater-, cabaret- of muziekuitvoering.
Publicatiedatum: 2023-02-03
AANVRAAG EVENEMENTENVERGUNNING DORPSFEEST OUDESCHOOT NIEUWESCHOOT, VAN LEEUWENHOEKWEG TEGENOVER NUMMER 6 OUDESCHOOT
bekijk bekendmaking
Publicatiedatum: 2023-03-07
AANVRAAG EVENEMENTENVERGUNNING TENTFEEST DE KOPPENJAN, SCHOTERLANDSEWEG 20 JUBBEGA
bekijk bekendmaking
Publicatiedatum: 2023-02-24
INCIDENTELE FESTIVITEIT, ERICALAAN 24A JUBBEGA
bekijk bekendmaking
Publicatiedatum: 2023-03-03
VERLENING ONTHEFFING GELUID, SCHOTERLANDSEWEG 98 NIEUWEHORNE
bekijk bekendmaking
Publicatiedatum: 2023-02-03
AANVRAAG EVENEMENTENVERGUNNING 100 JARIG JUBILEUM VVO, SUDKANT 2 ALDEBOARN
bekijk bekendmaking
Publicatiedatum: 2023-03-03
VERLENING EVENEMENTENVERGUNNING, DORPSFEEST OUDESCHOOT NIEUWESCHOOT, VAN LEEUWENHOEKWEG TEGENOVER NUMMER 6 OUDESCHOOT
bekijk bekendmaking
Publicatiedatum: 2023-02-24
AANVRAAG EVENEMENTENVERGUNNING KONINGSNACHT EN KONINGSDAG, VLEESMARKT EN OUDE KOEMARKT HEERENVEEN
bekijk bekendmaking
Publicatiedatum: 2023-03-07
AANVRAAG EVENEMENTENVERGUNNING FLORA JUBILEUM 75 JAAR, ROZENSTRAAT 1B HEERENVEEN
bekijk bekendmaking
Publicatiedatum: 2023-02-21
AANVRAAG EVENEMENTENVERGUNNING FLORALIA 100 JAAR, EERSTE COMPAGONSWEG ACHTER NUMMER 40 BONTEBOK
bekijk bekendmaking
Publicatiedatum: 2023-03-01
VERLENING EVENEMENTENVERGUNNING, 100 JARIG JUBILEUM VVO, SUDKANT 2 ALDEBOARN
bekijk bekendmaking

gebruiksvergunning

Wat betekent gebruiksvergunning

Een gebruiksvergunning heb je nodig bij grotere risico’s. In deze vergunning staan voorschriften over onder andere brandpreventie. Deze vergunning kan je aanvragen bij Heerenveen

Gebruiksvergunning in Heerenveen

Voorbeelden waarbij een gebruiksvergunning dient te worden aangevraagd zijn: opslag gevaarlijke stoffen, aan meer dan vier personen bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf, aan meer dan tien kinderen jonger dan twaalf jaar, of aan meer dan tien lichamelijk en/of geestelijk gehandicapten dagverblijf zal worden verschaft of een kamerverhuurbedrijf.

gedoogbesluit

Wat betekent gedoogbesluit

Soms neemt de overheid een gedoogbesluit. Bijvoorbeeld aan een beslissing waarbij B&W gedogen dat iemand permanent woont in een recreatiewoning. Of een beslissing dat er bij een nog te verlenen vergunning niet wordt opgetreden tegen bepaalde bouwactiviteiten.

Gedoogbeleid in Heerenveen

De gedoogverklaring heeft tot gevolg dat niet zal worden gehandhaafd.

gehandicaptenparkeervergunning

Wat betekent gehandicaptenparkeervergunning

U kunt de bestuurderskaart aanvragen als u ten minste een half jaar niet meer dan 100 meter zelfstandig kunt lopen met hulpmiddelen als een stok of krukken.

Invalidenkaart in Heerenveen

Om voor een gehandicaptenparkeerkaart in aanmerking te komen, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. U moet bijvoorbeeld niet meer dan 100 meter zelfstandig kunnen lopen met hulpmiddelen, zoals krukken of een rollator. Tijdens een medisch onderzoek bepaalt een arts of u aan deze voorwaarden voldoet. Maar dit kan bijvoorbeeld een keuringsrapport zijn waarin staat dat de handicap chronisch of onomkeerbaar is.

gemeenschappelijke regelingen

Wat betekent gemeenschappelijke regelingen

Door de Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR) kunnen gemeenten, provincies en waterschappen samenwerken in publiekrechtelijke constructies.

Gemeenschappelijke regelingen in Heerenveen

Er zijn verschillende soorten gemeenschappelijke regelingen: een openbaar lichaam met rechtspersoonlijkheid, een gemeenschappelijk orgaan (GO) zonder of met rechtspersoonlijkheid, de bedrijfsvoeringsorganisatie (rechtspersoon) en regeling waarbij uitsluitend colleges van burgemeesters en wethouders deelnemen en het laten behartigen van de gemeenschappelijke taken door personen of organen werkzaam bij deelnemende gemeenten.

grondwateronttrekkingsvergunning

Wat betekent grondwateronttrekkingsvergunning

In de Waterwet staat een grondwateronttrekkingen en hiermee verband houdende infiltraties die onder de bevoegdheid van de provincie vallen. Andere grondwateronttrekkingen en infiltraties vallen onder de bevoegdheid van het waterschap.

Grondwateronttrekkingsvergunningen in Heerenveen

Het gaat dan om het infiltreren van water: in de bodem brengen van water, ter aanvulling van het grondwater, in samenhang met het onttrekken van grondwater of het onttrekken van grondwater: onttrekken van grondwater door middel van een onttrekkingsinrichting.

kansspelvergunning

Wat betekent kansspelvergunning

Voor het organiseren van een loterij heeft u een kansspelvergunning nodig. De gemeente Heerenveen kan de vergunning verlenen als de gezamenlijke waarde van de prijzen en premies niet meer is dan € 4.500 én als de opbrengst naar een goed doel gaat.

Loterijen in Heerenveen

Is het prijzen- en premiebedrag hoger dan € 4.500? Dan neemt u contact op met de Kansspelautoriteit.

leegstandvergunning

Wat betekent leegstandvergunning

Duurt het langere tijd om uw woning te verkopen en staat de woning dus lang leeg? Met een leegstandvergunning kunt u een leegstaande woning tijdelijk verhuren.

Verhuren in Heerenveen

Een leegstandvergunning kunt u aanvragen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:u bent eigenaar van de te koop staande woning, u hebt hier zelf minstens 1 jaar onafgebroken gewoond of het is een nieuw gebouwde woning die nog niet is bewoond.

ligplaatsvergunning

Wat betekent ligplaatsvergunning

Wilt u uw vaartuig op een vaste plek aanleggen? Dan heeft u een ligplaatsvergunning nodig.

Verhuren in Heerenveen

In de ligplaatsvergunning staan voorwaarden voor bijvoorbeeld de openbare orde, milieu, hygiëne en gezondheid. Ook kan de gemeente of het waterschap eisen stellen aan de afmetingen van uw schip. De ligplaatsvergunning geldt voor een bepaald vaartuig, een bepaalde ligplaats en staat op naam van een bepaald persoon. Verandert er iets in de situatie? Dan moet u een nieuwe ligplaatsvergunning aanvragen.

loterijvergunning

Wat betekent loterijvergunning

Voor een loterij (een 'kansspel') hebt u een vergunning nodig.

Loterij organiseren in Heerenveen

U hebt niet altijd een vergunning nodig. Bijvoorbeeld als loterij niet voor het publiek opengesteld is of de loterij binnen een bedrijf of familie georganiseerd wordt en alleen openbaar is voor medewerkers en familieleden.

marktvergunning

Wat betekent marktvergunning

Wilt u op de markt staan? Dan heeft u een marktvergunning van de gemeente nodig. Lees er hier meer over.

Markten in Heerenveen

Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen een vaste standplaats, een dagplaats en een standwerkersplaats. Voorwaarden zijn dat de vergunninghouder staat ingeschreven in het Handelsregister van de KvK.

mededelingen

Wat betekent mededelingen

Voor elk besluit maakte de gemeente Heerenveen een officiële publicatie (ook wel bekendmakingen en kennisgevingen genoemd)

Officiële mededelingen Heerenveen

Alle publicaties worden in het gemeenteblad gepubliceerd.

omgevingsvergunning

Wat betekent omgevingsvergunning

Bent u van plan iets te bouwen of te slopen in Heerenveen? Dan kunt u een omgevingsvergunning aanvragen via de website van Heerenveen of bij het Omgevingsloket online.

Omgevingsvergunning in Heerenveen

U heeft niet altijd een vergunning nodig. Voorbeelden zijn: bij een hoofdgebouw behorende bouwwerken, dakkapellen, zonnepanelen en schuttingen.
Publicatiedatum: 2023-02-24
MELDING AANLEG IN-/UITRIT BUSINESPARK FRIESLAND-WEST HEERENVEEN
bekijk bekendmaking
Publicatiedatum: 2023-02-15
AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, TIJDELIJK GEBRUIK OPENBARE RUIMTE, VAN DEKEMALAAN TEGENOVER NUMMERS 54 EN 56 HEERENVEEN
bekijk bekendmaking
Publicatiedatum: 2023-02-02
AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, AANLEGGEN VAN EEN UITRIT, SCHOTERLANDSEWEG 55 OUDESCHOOT
bekijk bekendmaking
Publicatiedatum: 2023-03-17
VERLENING OMGEVINGSVERGUNNING, VERANDEREN VAN EEN WONING IN EEN KAMERVERHUURPAND, EREPRIJS 2 HEERENVEEN
bekijk bekendmaking
Publicatiedatum: 2023-03-22
MELDING AANLEG IN-/UITRIT TJEPKEMASTRAAT 11 HEERENVEEN
bekijk bekendmaking

optochtvergunning

Wat betekent optochtvergunning

Voor het organiseren van een optocht heeft u een vergunning nodig. De gemeente verleent de optochtvergunning onder specifieke voorwaarden ter bescherming van de (verkeers)veiligheid, publieke gezondheid en openbare orde.

Optocht organiseren in Heerenveen

U heeft altijd een vergunning nodig als u een optocht organiseert.In de aanvraag vermeldt u o.a. de reden, de datum/tijd en de route. Ook de omvang en een plattegrond zijn vereist.

peilbesluit

Wat betekent peilbesluit

In een peilbesluit (Besluit waarin het waterschap binnen een bepaald gebied (vaak één of meerdere polders) voor 10 jaar de waterpeilen vaststelt) legt het waterschap de waterpeilen vast van een begrensd gebied, vaak één of meerdere polders.

Geldigheid peilbesluit in Heerenveen

Een peilbesluit is 10 jaar geldig. De periode kan eenmalig verlengd worden met 5 jaar, daarna moet het peil opnieuw vastgesteld worden. Tussentijds kan wel een nieuw peilbesluit worden opgesteld, bijvoorbeeld wanneer een gebied een andere bestemming krijgt.

rectificatie

Wat betekent rectificatie

Een rectificatie is het herstel van een fout.

Rectificatie in Heerenveen

Iedere burger heeft recht op rectificatie van betreffende onjuiste persoonsgegevens. Ook heeft de burger het recht een aanvullende verklaring te geven wanneer de verwerking plaats vindt op basis van onvolledige gegevens. Het college kan dit verzoek weigerenop wettelijke gronden of als rechten van derden worden geschaad.

standplaatsvergunning

Wat betekent standplaatsvergunning

Wilt u op de markt staan? Dan heeft u een vergunning van de gemeente nodig. Lees er hier meer over.

Markten in Heerenveen

Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen een vaste standplaats, een dagplaats en een standwerkersplaats. Voorwaarden zijn dat de vergunninghouder staat ingeschreven in het Handelsregister van de KvK.

stookvergunning

Wat betekent stookvergunning

Wilt u een paas- of vreugdevuur maken of wilt u groenafval verbranden op uw terrein, dan heeft u een stookvergunning nodig.

Stoken in Heerenveen

Belangrijke voorwaarde: de stookplaats mag niet worden verlaten voor het vuur geheel gedoofd is. De asresten moeten binnen 24 uur na het stoken worden opgeruimd. In droge perioden, waarbij fase 2 van kracht is, wordt niet gestookt.

terrasvergunning

Wat betekent terrasvergunning

In de meeste gemeenten is voor het plaatsen van een terras op of bij de openbare weg een terrasvergunning nodig. Dus ook in de gevallen waarin u een terras op eigen grond heeft staan.

Terrassen in Heerenveen

Uw terras mag in ieder geval geen schade toebrengen aan de weg, gevaar opleveren voor weggebruikers of een belemmering vormen. Als de terrasvergunning wordt verstrekt, ontvangt de politie een afschrift.

ventvergunning

Wat betekent ventvergunning

Een ventvergunning is nodig als je iets op straat of aan de deur wilt verkopen. Bijvoorbeeld donateurs werven.

Venten in Heerenveen

In sommige gemeenten heb je een ventvergunning nodig, terwijl je in andere gemeenten alleen een melding hoeft te doen. Venten mag niet op zondag en meestal niet tussen 20:00 of 22:00 uur en 6:00 uur.

verkeersbesluit

Wat betekent verkeersbesluit

In Nederland is een verkeersbesluit een besluit van een wegbeheerder om een bepaald verkeersteken te plaatsen, te wijzigen of in te trekken of een bepaalde fysieke maatregel te treffen.

Wegbewijzering en verkeersmaatregelen in Heerenveen

Als de functie verandert, is een verkeersbesluit nodig. Maar ook als de maatregelen leiden tot een beperking of tot een uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken. Bijvoorbeeld wegversmallingen of het plaatsen van paaltjes.
Publicatiedatum: 2023-03-15
Aanwijzen twee parkeerplaatsen parkeerterrein Wulpstraat t.h.v. nummer 1 Heerenveen voor het opladen elektrische voertuigen
bekijk bekendmaking
Publicatiedatum: 2023-03-17
gemeente Heerenveen - Verkeersbesluit voor de aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats - nabij Sperwer 44 te Heerenveen
bekijk bekendmaking
Publicatiedatum: 2023-03-13
gemeente Heerenveen - verkeersbesluit in verband met MoekePop op 27 mei 2023 - Weachstege 4 te Aldeboarn
bekijk bekendmaking
Publicatiedatum: 2023-02-07
Gemeente Heerenveen - Verkeersbesluit voor de aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats - nabij Veilingstraat 210 Heerenveen
bekijk bekendmaking
Publicatiedatum: 2023-03-15
Aanwijzen twee parkeerplaatsen op het parkeerterrein aan de Bouwe van Ensstraat ter hoogte van huisnummer 1-6 te Heerenveen voor het opladen van elektrische voertuigen.
bekijk bekendmaking
Publicatiedatum: 2023-03-06
gemeente Heerenveen - verkeersbesluit voor het Iepen Frysk Kampioenskip Duns (IFKD) - Ericalaan 24 A te Jubbega
bekijk bekendmaking

voorbereidingsbesluit

Wat betekent voorbereidingsbesluit

Een voorbereidingsbesluit is een verklaring van de gemeenteraad dat een bestemmingsplan voor het betreffende gebied wordt voorbereid.

Voorbeidingsbesluiten in Heerenveen

In een voorbereidingsbesluit wordt bepaald voor welk gebied het besluit geldt en met ingang van welke dag het in werking treedt. Een voorbereidingsbesluit geldt in principe voor een jaar. Een voorbereidingsbesluit wordt door de gemeenteraad vastgesteld. Tegen een voorbereidingsbesluit kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld.

vuurwerkvergunning

Wat betekent vuurwerkvergunning

U heeft een vergunning nodig als u vuurwerk wilt afsteken bij een evenement.

Vuurwerk in Heerenveen

In veel gemeenten heeft u altijd een evenementenvergunning nodig als u vuurwerk wilt afsteken tijdens een feest, evenement of festival.

watervergunning

Wat betekent watervergunning

Bij activiteiten of werkzaamheden op en rond het water heeft u soms een watervergunning nodig.

Waterwerk in Heerenveen

Voorbeelden waar een watervergunning voor nodig is, zijn o.a. aanleg van een steiger, lozen van water/stoffen, saneren van de bodem met lozing op het oppervlaktewater, dempen van een sloot of een greppel, drinkwaterwinning en een evenement organiseren op het water.